ประเภทของรายวิชา

Miscellaneous 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คู่มื่อปฏิบัตราชการทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 กำหนดการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 หนังสือนำส่งหน่วยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่ง ทบ. ๓๓๒บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 อนุมัติแนวทาง ปี ๕๖ - ๕๗บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หนังสือ กพ.ทบ. ๕๑๑๔๕ ขอปรับแนวทางการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หนังสือ กพ.ทบ.๓๘๒๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๔บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑-๕๑ แต่งตั้งอนุกรรมการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๖-๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หนังสือ กพ.ทบ.๒๑๙๒ ขออนุมัตินโยบายบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 กองทุนหมู่บ้านบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การพัฒนารักษาขวัญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การรักษาวินัยทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การพัฒนาคุณธรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิธีดำเนินการด้านอุดมการณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เอกสารที่เกี่ยวข้องบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายชื่อกรรมการแต่ละชุดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 แบบประเมินคู่มือปี ๕๖บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การตรวจอุมมการณ์ปี 56บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 มทบ.210บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ทภ.3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 กิจการทหารไทยในต้นรัชสมัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 กรมบัญชีกลางบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 สัมมนาวิชาการสายงานจเร58บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ชื่อรายวิชาหญ้าแฝกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาe-biddingบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Road Map 3 ขั้น ของ คสช.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
  สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
 ALC19
 ALC20
 ALC21
 ALC22
 ALC23
 ALC24
 ALC25
 ALC26
 ALC27
 ALC28
 ALC29
 ALC30
 usaบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การตรวจราชการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ปี๕๗
 การตรวจในหน้าที่นายทหารจเรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย ผอ.กอง , ฝอ. , และ ฝสธ.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
 การปรนนิบัติบำรุงเครื่องสนามบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การฝึกของหน่วยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การศึกษาของกองทัพบกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คสช.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คู่พระบารมีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 คู่มือการจัดการความรู้ จบ.
 คู่มือการดำเนินงานกองทุนชุมชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 จากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชุดตรวจที่ ๒บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 น้ำพระราชหฤทัยในหลวงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 บทความทางวิชาการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ปีแห่งการพัฒนา
 ยานพาหนะ
 ยานพาหนะในและนอกอัตราบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ระเบียบการยืมสื่อENG
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 สคส
 สิ่งชี้สอบการปรนนิบัติบำรุงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หลักสูตร รุ่นที่ 24บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 อาวุธบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 อาเซียนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 อุดมการณ์ทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เพลงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เสือป่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เอกสาร สทบ.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เอกสารของ ทบ.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เฮลิคอปเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 โครงการตามพระราชดำริบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 โครงการพระราชดำริพระราชินีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ไฟล์เสียง ALC BOOK 19-30
 ๖๘ ปีทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การส่งกำลังบำรุง ทบ. 
 การส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกบทคัดย่อ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 พระราชกรณียกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 กองทุนหมู่บ้าและชุมชนเมืองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การตรวจกิจการทั่วไป 
 หัวข้อการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หลักฐานการตรวจหน่วยใช้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ทหารพรานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5
 ยานพาหนะในและนอกอัตรา
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายสื่อสาร
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายพลาธิการ
 อาวุธประจำกายประจำหน่วย
 การบริการกำลังพล,การ รปภ.เอกสาร และการเลี้ยงดูทหาร
การตรวจการจัดหา 
 ชุดตรวจการจัดหาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
สัสดี/เรือนจำทหาร 
 สัสดีและเรือนจำทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ความรู้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
 1. หน้าที่ลงบัญชีทหารกองเกินของชายไทยโดยทั่วไป
 2. การยกเลิกการเลื่อนกำหนดเวลาปลอดทหารกองประจำการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ 
 วิชาการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ
กฏหมายที่ควรรู้ 
 1. ความรู้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 3. พกปืนอย่างไรไม่ผิดกฎหมายบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3. กฏหมายที่ทหารต้องรู้
ยานพาหนะ 
 T-84บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 สาธิตการปฏิบัติบำรุงยานพาหนะก่อนใช้งาน
ความรู้ด้านวิชาชีพ 
 คู่มือการจัดการความรู้ จบ.
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 รวมระเบียบธรรมเนียมทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คู่มือการปฏิบัติราชการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
หลักสูตรนายทหารจเร 
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 24 สายสื่อสารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ 
 1. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ (หน่วยใช้)
 2. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ (หน่วยสนับสนุน)
บทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
 การตรวจกิจการทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 สัสดี/เรือนจำทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การตรวจการจัดหาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การตรวจกิจการทั่วไป 
 ๑. การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๒. อาวุธประจำกายประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๓. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒,๔ สายพาลาธิการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๔. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒,๔ สายสื่อสารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๕. ยานพาหนะในและนอกอัตราบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๖. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ๗. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เครื่องมือสื่อสาร ( ความทางทหาร ) 
 ความรู้ทางทหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
 บทสนทนาภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Winkwink Engishบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ความรู้ทางภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
บทความทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 1.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 บทความทางวิชาการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คำสั่งตรวจในหน้าที่ 
 หัวข้อการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่งตรวจในหน้าที่นายทหารจเรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
นโยบายผู้บังคับบัญชา 
KMยานพาหนะ 
 ยานพาหนะบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
งานก่อสร้าง (งานสนาม) 
 งานก่อสร้าง (งานสนาม)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
unit School 
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 51-60
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 41-50บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 31-40บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษ 120 ชัวโมง 21-30บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 11-20บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 จำนวนชั่วโมงเรียนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Unit school
 พูดภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง Easy
 วิชาทักษะการพูดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ศึก 9 ทัพ 
 ศึก 9 ทัพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คำอวยพร 
 คำอวยพรในหลวงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
KM 
 การจัดการความรู้ KMบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ตรวจกิจการทั่วไป 
 หน่วยสนับสนุนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 หัวข้อการตรวจปี ๕๖ (หน่วยใช้)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หลักฐานการตรวจ(หน่วยใช้)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่งปี ๕๖บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลรับตรวจกำลังพลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลรับตรวจ สป.๕ สาย สพ.และ วศ.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย ส.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลการตรวจอาวุธบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลการตรวจยานพาหนะบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลการตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลการตรวจ(หน่วยใช้) ปี ๕๖บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 หน่วยใช้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การตรวจกิจการทั่วไป ๕๖บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
หน่วยสนับสนุน 
 หัวข้อการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หลักฐานการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คำสั่งปี 56บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ประหยัดพลังงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ข้อมูลการตรวจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 หน่วยสนับสนุนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
อาเซียน 
 มารู้จักอาเซียนก่อนเป็นประชานิคมอาเซียนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การใช้ การปรนนิบัติบำรุงและการเก็บรักษา 
 dddบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ 
 เพลงที่ชนะการประกวดของ ทบ.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เพลงรักชาติไทย เพลงปลุกใจ เพลงเทิดทูนพระมหากษัตริย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 บทเพลงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
วันสำคัญต่างๆ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ประวัติวันพืชมงคลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การตรวจสัสดีและเรือนจำ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การตรวจตามนโยบายของกองทัพบก 
 การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
สถาบันพระมหากษตริย์ในราชวงศ์จักรี 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กังหันน้ำชัยพัฒนา..ปรับเปลี่ยนมลภาวะ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ระบบติดตามยานพาหนะ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
พระราชดำรัส 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน  
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
อะไรคือ ทีวีดิจิตอล...? 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เรื่องของยางรถยนต์ 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา 
 การตรวจยานพาหนะบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กองทุนชุมชน 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม 
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ข้อมูล, หลักฐาน, หัวข้อการตรวจ