Course categories

Miscellaneous 
 Road Map 3 ขั้น ของ คสช.This course allows guest users to enter
  สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
 ALC19
 ALC20
 ALC21
 ALC22
 ALC23
 ALC24
 ALC25
 ALC26
 ALC27
 ALC28
 ALC29
 ALC30
 usaThis course allows guest users to enter
 การตรวจราชการThis course allows guest users to enter
 การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ปี๕๗
 การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
 การทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วย ผอ.กอง , ฝอ. , และ ฝสธ.This course allows guest users to enter
 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
 การปรนนิบัติบำรุงเครื่องสนามThis course allows guest users to enter
 การฝึกของหน่วยThis course allows guest users to enter
 การศึกษาของกองทัพบกThis course allows guest users to enter
 คสช.This course allows guest users to enter
 คู่พระบารมีThis course allows guest users to enterSummary
 คู่มือการจัดการความรู้ จบ.
 คู่มือการดำเนินงานกองทุนชุมชนThis course allows guest users to enter
 จากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติThis course allows guest users to enter
 ชุดตรวจที่ ๒This course allows guest users to enter
 น้ำพระราชหฤทัยในหลวงThis course allows guest users to enter
 บทความทางวิชาการThis course allows guest users to enter
 ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้วThis course allows guest users to enter
 ปีแห่งการพัฒนา
 พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
 พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯThis course allows guest users to enter
 ยานพาหนะ
 ยานพาหนะในและนอกอัตราThis course allows guest users to enter
 ระเบียบการยืมสื่อENG
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาThis course allows guest users to enter
 สคส
 สิ่งชี้สอบการปรนนิบัติบำรุงThis course allows guest users to enter
 สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนThis course allows guest users to enter
 หลักสูตร รุ่นที่ 24This course allows guest users to enter
 อาวุธThis course allows guest users to enter
 อาเซียนThis course allows guest users to enter
 อุดมการณ์ทหารThis course allows guest users to enter
 เพลงThis course allows guest users to enter
 เสือป่าThis course allows guest users to enter
 เอกสาร สทบ.This course allows guest users to enter
 เอกสารของ ทบ.This course allows guest users to enter
 เอกสารสัมมนาสายงานจเร ๕๗This course allows guest users to enter
 เฮลิคอปเตอร์This course allows guest users to enter
 โครงการตามพระราชดำริThis course allows guest users to enter
 โครงการพระราชดำริพระราชินีThis course allows guest users to enter
 ไฟล์เสียง ALC BOOK 19-30
 ๖๘ ปีทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติThis course allows guest users to enter
การส่งกำลังบำรุง ทบ. 
 การส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกSummary
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 พระราชกรณียกิจThis course allows guest users to enter
 กองทุนหมู่บ้าและชุมชนเมือง
การตรวจกิจการทั่วไป 
 หัวข้อการตรวจThis course allows guest users to enter
 หลักฐานการตรวจหน่วยใช้This course allows guest users to enter
 ทหารพรานThis course allows guest users to enter
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5
 ยานพาหนะในและนอกอัตรา
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายสื่อสาร
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายพลาธิการ
 อาวุธประจำกายประจำหน่วย
 การบริการกำลังพล,การ รปภ.เอกสาร และการเลี้ยงดูทหาร
การตรวจการจัดหา 
 1. ตกลงราคา
 2. สอบราคา
 3. วิธีพิเศษ
 4. วิธีกรณีพิเศษ
 5. E-auction
 6. สรุปข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขจากการตรวจการจัดหา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 7. สรุปสิ่งที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไขจากการตรวจงานก่อสร้าง(งานสนาม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สัสดี/เรือนจำทหาร 
 1. ขั้นตอนก่อนรับตัวผู้ต้องขังSummary
 2. ข้อบกพร่องการตรวจกิจการเรือนจำทหาร
ความรู้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
 1. หน้าที่ลงบัญชีทหารกองเกินของชายไทยโดยทั่วไป
 2. การยกเลิกการเลื่อนกำหนดเวลาปลอดทหารกองประจำการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ 
 วิชาการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ
กฏหมายที่ควรรู้ 
 1. ความรู้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 3. พกปืนอย่างไรไม่ผิดกฎหมายThis course allows guest users to enter
 3. กฏหมายที่ทหารต้องรู้
ยานพาหนะ 
 T-84This course allows guest users to enter
 สาธิตการปฏิบัติบำรุงยานพาหนะก่อนใช้งาน
ความรู้ด้านวิชาชีพ 
 คู่มือการจัดการความรู้ จบ.
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enterSummary
 รวมระเบียบธรรมเนียมทหารThis course allows guest users to enter
 คู่มือการปฏิบัติราชการThis course allows guest users to enter
หลักสูตรนายทหารจเร 
 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 24 สายสื่อสารThis course allows guest users to enter
 การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานThis course allows guest users to enter
การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ 
 1. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ (หน่วยใช้)
 2. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ (หน่วยสนับสนุน)
บทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
 การตรวจกิจการทั่วไปThis course allows guest users to enter
 สัสดี/เรือนจำทหารThis course allows guest users to enter
 การตรวจการจัดหาThis course allows guest users to enter
การตรวจกิจการทั่วไป 
 ๑. การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหารThis course allows guest users to enter
 ๒. อาวุธประจำกายประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิงThis course allows guest users to enter
 ๓. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒,๔ สายพาลาธิการThis course allows guest users to enter
 ๔. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒,๔ สายสื่อสารThis course allows guest users to enter
 ๕. ยานพาหนะในและนอกอัตราThis course allows guest users to enter
 ๖. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕This course allows guest users to enter
 ๗. สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓This course allows guest users to enter
เครื่องมือสื่อสาร ( ความทางทหาร ) 
 ความรู้ทางทหารThis course allows guest users to enter
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
 บทสนทนาภาษาอังกฤษThis course allows guest users to enter
 Winkwink EngishThis course allows guest users to enter
 ความรู้ทางภาษาอังกฤษThis course allows guest users to enter
บทความทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 1.This course allows guest users to enter
 บทความทางวิชาการThis course allows guest users to enter
คำสั่งตรวจในหน้าที่ 
 คำสั่งตรวจในหน้าที่นายทหารจเรThis course allows guest users to enter
นโยบายผู้บังคับบัญชา 
 นโยบายผู้บังคับบัญชาThis course allows guest users to enter
KMยานพาหนะ 
 ยานพาหนะThis course allows guest users to enter
งานก่อสร้าง (งานสนาม) 
 งานก่อสร้าง (งานสนาม)This course allows guest users to enter
unit School 
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 51-60
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 41-50This course allows guest users to enter
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 31-40This course allows guest users to enter
 ภาษาอังกฤษ 120 ชัวโมง 21-30This course allows guest users to enter
 ภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 11-20This course allows guest users to enter
 จำนวนชั่วโมงเรียนThis course allows guest users to enter
 Unit school
 พูดภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง Easy
 วิชาทักษะการพูดThis course allows guest users to enter
อาวุธ 
คู่มือปฏิบัติราชการทหาร 
 คู่มื่อปฏิบัตราชการทหารThis course allows guest users to enter
ศึก 9 ทัพ 
 ศึก 9 ทัพThis course allows guest users to enter
การตรวจอุดมการณ์ปี 56 
 กำหนดการตรวจThis course allows guest users to enterSummary
 หนังสือนำส่งหน่วยThis course allows guest users to enter
 คำสั่ง ทบ. ๓๓๒This course allows guest users to enter
 อนุมัติแนวทาง ปี ๕๖ - ๕๗This course allows guest users to enter
 หนังสือ กพ.ทบ. ๕๑๑๔๕ ขอปรับแนวทางการตรวจThis course allows guest users to enter
 หนังสือ กพ.ทบ.๓๘๒๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๔This course allows guest users to enter
 คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑-๕๑ แต่งตั้งอนุกรรมการThis course allows guest users to enter
 คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๖-๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการThis course allows guest users to enter
 หนังสือ กพ.ทบ.๒๑๙๒ ขออนุมัตินโยบายThis course allows guest users to enter
 กองทุนหมู่บ้านThis course allows guest users to enter
 คุณภาพชีวิตThis course allows guest users to enter
 การพัมนาคุณภาพชีวิตThis course allows guest users to enter
 การพัฒนารักษาขวัญThis course allows guest users to enter
 การรักษาวินัยทหารThis course allows guest users to enter
 การพัฒนาคุณธรรมThis course allows guest users to enter
 วิธีดำเนินการด้านอุดมการณ์This course allows guest users to enter
 เอกสารที่เกี่ยวข้องThis course allows guest users to enter
 รายชื่อกรรมการแต่ละชุดThis course allows guest users to enter
 แบบประเมินคู่มือปี ๕๖This course allows guest users to enter
 การตรวจอุมมการณ์ปี 56This course allows guest users to enter
คำอวยพร 
 คำอวยพรในหลวงThis course allows guest users to enter
KM 
 การจัดการความรู้ KMThis course allows guest users to enter
ตรวจกิจการทั่วไป 
 หน่วยสนับสนุนThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enterSummary
 หัวข้อการตรวจปี ๕๖ (หน่วยใช้)This course allows guest users to enter
 หลักฐานการตรวจ(หน่วยใช้)This course allows guest users to enter
 คำสั่งปี ๕๖This course allows guest users to enter
 ข้อมูลรับตรวจกำลังพลThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลรับตรวจ สป.๕ สาย สพ.และ วศ.This course allows guest users to enter
 ข้อมูลรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย ส.This course allows guest users to enter
 ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลการตรวจอาวุธThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลการตรวจยานพาหนะThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลการตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลการตรวจ(หน่วยใช้) ปี ๕๖This course allows guest users to enter
 หน่วยใช้This course allows guest users to enter
 การตรวจกิจการทั่วไป ๕๖This course allows guest users to enter
หน่วยสนับสนุน 
 หัวข้อการตรวจThis course allows guest users to enter
 หลักฐานการตรวจThis course allows guest users to enter
 คำสั่งปี 56This course allows guest users to enter
 ประหยัดพลังงานThis course allows guest users to enter
 ข้อมูลการตรวจThis course allows guest users to enter
 หน่วยสนับสนุนThis course allows guest users to enter
อาเซียน 
 มารู้จักอาเซียนก่อนเป็นประชานิคมอาเซียนThis course allows guest users to enter
การใช้ การปรนนิบัติบำรุงและการเก็บรักษา 
 dddThis course allows guest users to enter
อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ 
 เพลงที่ชนะการประกวดของ ทบ.This course allows guest users to enter
 เพลงรักชาติไทย เพลงปลุกใจ เพลงเทิดทูนพระมหากษัตริย์This course allows guest users to enterSummary
 บทเพลงThis course allows guest users to enterSummary
วันสำคัญต่างๆ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enterSummary
 ประวัติวันพืชมงคลThis course allows guest users to enter
การตรวจการจัดหาปี ๕๖ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
การตรวจสัสดีและเรือนจำ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
การตรวจแนะนำปี ๕๖ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
สถาบันพระมหากษตริย์ในราชวงศ์จักรี 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
กังหันน้ำชัยพัฒนา..ปรับเปลี่ยนมลภาวะ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
ระบบติดตามยานพาหนะ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
พระราชดำรัส 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน  
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
อะไรคือ ทีวีดิจิตอล...? 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
เรื่องของยางรถยนต์ 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
หน่วยทหารทรหด 
การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา 
 การตรวจยานพาหนะThis course allows guest users to enter
กองทุนชุมชน 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม 
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter