ระบบทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองของกรมยุทธศึกษาทหารบก แบบ Online (Update 25/12/64)

- คู่มือแนะนำการฝึกอบรบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11 (Update 22/12/64)

- คำสั่ง ทบ. (คำชี้แจง) ที่ 32/21977 ลง 22 ก.ย. 03 เรื่อง การรับรองทายาท (Update 10/12/64) 

- คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม1-4 ประจำปี 2565 (Update 9/12/64)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 11 
(Update 2/12/64)

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3299 ลง 16 พ.ย. 64 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเจตนา
(Update 24/11/64)

- รายละเอียดการปฏิบัติหลักสูตร นายทหารจเร ทบ. รุ่น 31 (Update 23/11/64)

คู่มือแนะนำการฝึกอบรมหลักสูตร จเร รุ่น 31.zoom (Update 23/11/64)

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 31 
(Update 30/11/64)

-คุ่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2565 (ยย.ทบ.)
https://postengineer.rta.mi.th/ped/manual-and-document/document-y-b/blue_65.pdf 


าคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2565 (ยย.ทบ.)
https://postengineer.rta.mi.th/ped/manual-and-document/document-y-b/yellow_65.pdf


- ระเบียบ คำสั่ง ในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร (Update 24/11/64)

- หลักฐานการเตรียมการรับตรวจ : การตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565 (Update 11/11/64)

- หลักฐานการเตรียมการรับตรวจ : การตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ประจำปี 2565 (Update 11/11/64)

ไฟล์รวมระเบียบ คำสั่ง การบริการกำลังพล (รวมไฟล์) (Update 08/11/64)

- การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ (Update 29/10/64)

การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจําทหาร ปี 2565 (Update 12/10/64)

 

หลักฐานการตรวจการจัดหา ประจำปี 2565 *** (Update 8/10/64)

หลักฐานการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565 ***
(Update 23/09/64)
- ข้อมูลติดต่อชุดตรวจแนะนำ ประจำปี ๒๕๖๔ (PDF)

*คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๔* เล่ม ๑ - ๔

- คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) (Update 28/06/64)

 - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64

 

 

   
© ALLROUNDER