การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

(อ่าน ...ข่าวประกาศ ย้อนหลัง)


- หัวข้อการตรวจการจัดหา ปี 2566 (Excel) ( Update 06/12/65)

- *** เอกสารการตรวจกิจการทั่วไป (ปรับปรุงแก้ไข) *** Update 01/12/65, 16.49


- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก
รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2566 (Update 11/10/65)

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566  (Update 11/10/65)

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/5659 ลง 26 ต.ค. 65 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการครอบครอง และการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (Update 04/11/65)

- หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/15431 ลง 28 ต.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแนวาทงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารของ ทบ. (Update 12/11/65) 


- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1234/65 ลง 21 ต.ค. 65 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (Update 11/11/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/3190 ลง 11 ต.ค. 65 เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนและแก้ไขปัญหาการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ประจำปีงบประมาณ 2565 (Update 11/11/65)

-  การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2566 (Update 10/11/65)

- หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ กห (กวจ) 0405.4/ว 1412 ลง 9 พ.ย. 65 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 (Update 09/11/65)

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/5659 ลง 26 ต.ค. 65 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการครอบครอง และการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (Update 04/11/65)


-  คำสั่ง ทบ. ที่ 325/2565 เรื่อง การใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพื่อการประกอบเลี้ยง ลง 31 ต.ค. 65 (Update 04/11/65)
(ยกเลิก คำสั่ง ทบ. 707/2558 เรื่อง การใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพื่อการประกอบเลี้ยง ลง 16 ธ.ค. 58)

 
- คำสั่งกองทัพบก ที่ 310/2565 เรื่อง การออกใบอนุญาตพิเศษและใบรับรองการขับรถยนต์ทหาร ลง 18 ต.ค. 65 (Update 04/11/65)

- ระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก พ.ศ. 2563 (Update 04/11/65)

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
(พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2565 บังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน คือมีผลบังคับใช้ วันที่ 22 ก.พ. 66) (Update 04/11/65)

   
© ALLROUNDER