รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

หลักสูตรการศึกษา (e-Curriculum) กรมจเรทหารบก (Update 17/06/65)

(ปรับปรุงเพิ่มหัวข้อการตรวจเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพล)
หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)

หัวข้อการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)


(ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
เพื่อกำหนดให้มีการตรวจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิที่พึงได้รับเป็นรูปธรรมชัดเจน

หัวข้อการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (ปรับปรุง) Update 28/04/65

- หัวข้อการตรวจการจัดหา ประจำปี 2565
 
(ปรับปรุง) Update 28/04/65

 

หัวข้อการตรวจสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุง) Update  25/04/65


หัวข้อการตรวจกิจการเรือนจำทหาร (ปรับปรุง) Update 25/04/65


- Video สาธิตสาธิตการตรวจอาวุธ แบบ Online (Update 20/04/65)


- Video สาธิตการตรวจกิจการทั่วไป (Update 20/04/65)


- คู่มือประกอบการรับตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง กรมจเรทหารบก (เล่ม 1 พ.ศ.2530) (Update 08/04/65)


หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/708 ลง 9 มี.ค. 65 เรื่อง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรบกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. 2565 (Update 06/04/65)


หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0406/807 ลง 24 มี.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทงราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Update 06/04/65)


คำสั่ง ทบ. ที่ 97/2565 ลง 22 มี.ค. 65 เรื่อง การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม (Update 06/04/65)


- หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจำปี เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร + (Link ระเบียบ คำสั่งที่อ้างถึง) (Update 04/02/65)

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองของกรมยุทธศึกษาทหารบก แบบ Online (Update 25/12/64)

- คำสั่ง ทบ. (คำชี้แจง) ที่ 32/21977 ลง 22 ก.ย. 03 เรื่อง การรับรองทายาท (Update 10/12/64) 

- คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม1-4 ประจำปี 2565 (Update 9/12/64)

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3299 ลง 16 พ.ย. 64 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเจตนา
(Update 24/11/64)

คู่มือแนะนำการฝึกอบรมหลักสูตร จเร รุ่น 31.zoom (Update 23/11/64)

คุ่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2565 (ยย.ทบ.)


าคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2565 (ยย.ทบ.)

- ระเบียบ คำสั่ง ในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร (Update 04/02/65)

- หลักฐานการเตรียมการรับตรวจ : การตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565 (Update 11/11/64)

- หลักฐานการเตรียมการรับตรวจ : การตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ประจำปี 2565 (Update 11/11/64)

ไฟล์รวมระเบียบ คำสั่ง การบริการกำลังพล (รวมไฟล์) (Update 08/11/64)

- การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ (Update 29/10/64)

การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจําทหาร ปี 2565 (Update 12/10/64)

 

หลักฐานการตรวจการจัดหา ประจำปี 2565 *** (Update 8/10/64)

หลักฐานการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565 ***
(Update 23/09/64)- ข้อมูลติดต่อชุดตรวจแนะนำ ประจำปี ๒๕๖๔ (PDF)

*คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๔* เล่ม ๑ - ๔

- คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) (Update 28/06/64)

 - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64

 

 

   
© ALLROUNDER