การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

ระเบียบ คำสั่ง การตรวจสอบสวัสดิการ (Update 26/01/66)


001. ประชุมชี้แจง การตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566

002. (การเงิน) คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566 เรื่อง กองทุนสวัสดิการ การงบประมาร การเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

003. (การบริหารงาน) คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566 เรื่องการดำเนินงานและการบริหารงาน

004. หนังสือ กตป.จบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0423.3/22 ลง 16 ม.ค. 66 เรื่อง ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566 ***

005. แบบการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566 เรื่อง กองทุนสวัสดิการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ (***)

006. แบบการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารงาน (***)

007. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/5026 ลง 29 ส.ค. 65 เรื่อง การดำเนินกิจการสวัสดิการภายในของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง

008. สรุปการตรรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. ประจำปี 2566

009. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/6134 ลง 2 ธ.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติและออกคำสั่ง ทบ. เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง และแนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2566

010. ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

011. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ. 2554

012. ผังการดำเนินงาน

013. รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566

014. ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลง 18 ต.ค. 65

015. การตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง

016. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ. 2554

017. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองท้พบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

018. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

019. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุ ของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2554

020. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการดำเนินการและบริหารงาน ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2553

021. ระเบียบ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ว่าด้วยการเช่าสนามเพื่อจัดการแข่งขันกอล์ฟ พ.ศ. 2551

022. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก พ.ศ. 2553

023. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน ศูนย์พัฒนากีฬาของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ. 2554

024. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

025. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

026. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ. 2554

027. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย สนามมวยเวทีลุมพินี พ.ศ. 2558

028. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน ร้านสวัสดิการของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ. 2554

029. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านค้าสวัสดิการในกองทัพบก พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2556

030. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก พ.ศ. 2556


031. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

032. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก พ.ศ. 2555

033. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

034. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. 2557

035. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

036. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553

037. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

038. ระเบียบ คณะกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557

039. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการฌาปนสถานกองทัพบก พ.ศ. 2554

040. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

041. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

042. ระเบียบ คณะกรรมการกิจการฌาปนสถานกองทัพบก ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557

043. ระเบียบ คณะกรรมการกิจการฌาปนสถานกองทัพบก ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

044. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2554

045. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

046. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน แหล่งสมาคมของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ. 2554

047. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยอาคารรับรองเกษะโกมล พ.ศ. 2556

048. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยอาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย พ.ศ. 2557

049. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยอาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

050. ระเบียบ คณะกรรมการบริหารอาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558

051. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก พ.ศ. 2554

052. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก พ.ศ. 2554

053. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

054. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินงานและบริหารงาน สถานีบริการน้ำมันของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ. 2554

055. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย อุทยานราชภักดิ์ พ.ศ. 2559

056. คำสั่ง กองทัพบก ที่ 396/2565 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ นขต.ทบ. และหน่วยรอง ประจำปี 2566

057. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/1921 ลง 9 ธ.ค. 65 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. กรณีการใช้ประโยชน์ในราชพัสดุของ ทบ. ปีงบประมาณ 2565

058. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/6052 ลง 28 พ.ย. 65 เรื่อง รายงานผลการประชุมพิจารณาทบทวน ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ. 2554

- รวมไฟล์ระเบียบการตรวจสอบสวัสดิการ 58 ไฟล์

----------------------

ลิงค์ระเบียบ เพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ใน 58 ไฟล์

- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/3894 ลง 8 ธ.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. พ.ศ. 2561 และขออนุมัติใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 (Update 26/01/66)

 


-
เอกสารสรุปการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบ การดำเนินกิจการสวัสดิการของหน่วยใน ทบ. วันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ณ โรงแรมเบย์ จว.ส.ป. กรมจเรทหารบก (Update 09/01/66)
1. คู่มือการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ (การเงิน) ปี 2566
2. คู่มือการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ (การบริหาร) ปี 2566
3. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 1
4. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 2

5. ไฟล์เอกสารสรุปการสัมมนา (รวมทุกไฟล์)

   
© ALLROUNDER