การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 

และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2566
(Update 10/11/65)

 

          - คำสั่งการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2566

          - แบบประเมินการบริหารงานกองทุน แบบประเมินการบริหารงานกองทุน

          - คู่มือการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน

          - ข้อมูลท่ี่ต้องการประกอบการรับตรวจ

          - แบบบันทึกผลการตรวจกองทุน

          - แบบสรุปผลการตรวจกองทุน

 


เอกสารอื่นๆ

***ส่วนที่ 1***

     1. แต่งตั้งอนุกรรมการนำร่องกองทุน ทบ.

     2. คำสั่ง ทบ. 1256 ลง 30 ต.ค. 55 (แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ)

     3. หนังสือ กพ.ทบ. 1175 ลง 22 เม.ย. 48 (รายงานรอบ 1 เดือน)

     4. หนังสือ กพ.ทบ. 3673 ลง 16 ต.ค. 51 (แบบรายงาน 4 เดือน)

     5. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก 1323 ลง 14 พ.ค. 52 (การายงานเพิ่มเติม)

     6. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก 3399 ลง 9 พ.ย. 52 (การปฏิบัติกองทุนในกำกับของ มทบ.11)

     7. หนังสือ กพ.ทบ. 2392 ลง 3 ส.ค. 54 (หน่วยรวบรวมรายงานกองทุนในกำกับของ มทบ.11)

     8. หนังสือ กพ.ทบ. 3017 ลง 30 ก.ย. 56 (การรายงาน 1 เดือน และ 4 เดือน)

     9. ว. กพ.ทบ. 359 ลง 8 เม.ย. 59 (การปฏิบัติ เงินสมทบ, ประกันความเสี่ยง)

     10. หนังสือ กพ.ทบ. 11400 ลง 4 ก.ค. 59 (ให้ ผบ.หน่วยลงนามรายงาน 4 เดือน)

     11. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด 28143 ลง 21 ธ.ค. 60 (แนวทางแก้ปัญหา สรุป ปี60)

     หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ 9306 ลง 3 พ.ค. 61 (แนวทางแก้ปัญหา ต่อ)

 

***ส่วนที่ 2***

     - แบบขอจดทะเบียน

     - การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549

     - การพิจารณาเงินกู้

     - คู่มือการจดทะเบียน

     - คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

     - พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

     - ระเบียบ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549

     - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.2551

     - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) ปี 52

     - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ 3) ปี 55

     - 1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

     - 2. คู่มือการทำสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     - 3. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

     - 4. คู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน     - บัญชีติดต่อผู้ตรวจการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2566 

 

   
© ALLROUNDER