การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจำปี 
เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร
+ (Link ระเบียบ คำสั่งที่อ้างถึง) (Update 23/10/65)

------------------------------------หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1850 ลง 16 มิ.ย. 58
เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540 (Update 23/10/65)

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/66 ลง 7 ม.ค. 57
เรื่อง ขอชี้แจงการปฏิบัติในการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ (Update 23/10/65)
-------------

#(เพิ่มเติม)
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3299 ลง 16 พ.ย. 64 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเจตนา
(Update 24/11/64)


------------------------------------

 1. ระเบียบปฏิบัติประจำ ทบ. ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544
 2. สำเนา อจย., อฉก. หรือ อจย.,อฉก.ของหน่วยที่ ทบ.อนุมัติให้ใช้ปัจจุบัน
 3. ทำเนียบกำลังพล  หรือบัญชีบรรจุ
 4. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ พ.ศ.2540
 5. คำชี้แจง ทบ.ที่ 16/1117  เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ

                          2490

 1. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห0401/2039 ลง 2 ก.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ.  

   ตรวจสอบและบันทึก PDX.

 1. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห0401/3703 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพล    

    อิเลกทรอนิกส์ ระบบ PDX ประจำปี 2558 และขออนุมัติกำหนดแผนงานพัฒนาระบบ ประจำปี 2559 ลง 5 พ.ย.58

 1. คำสั่ง ทบ.(คำชี้แจง) ที่ 154/12589 เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดกำลังพลประจำวัน (แบบ กร.3) 
  ลง 1 พ.ค.98
 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรายงานสถานภาพกำลังพล ปี 2559
 2. แบบประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบของข้าราชการ
 3. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2564  ลง 31 พ.ค.64
 4. คำสั่ง ทบ.(คำชี้แจง) ที่ 32/21977 ลง 22 ก.ย.03 เรื่อง การเป็นทายาท
 5. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ่ายเงินสินไหมทดแทน ฯ (พิทักษ์พลพิเศษ) พ.ศ.2564
 6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลง 5 ม.ค.2554
 7. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.5/ว.287 ลง 21 ส.ค.52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

      สิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษ

 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ.2554
 2. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ว่าด้วยการดำเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการออมทรัพย์ข้าราชการ กรณีไม่มีอัตรา นสก.
 2. สมุดฝากเงินออมทรัพย์ของข้าราชการ (อ.1)            
 3. หลักฐานการสรุปยอดเงิน อทบ.ฝากประจำปี (อ.3)
 4. หลักฐานการส่งเงิน  อทบ.ทุกประเภทในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. บัญชีรายละเอียดชื่อผู้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ทุกประเภท (อ.6)
 6. หลักฐานการจ่ายเงิน อทบ.กู้ ประเภทบำบัดทุกข์ และการถอนเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2553
 8. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ.2557
 9. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ.2562
 10. หลักฐานการส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 11. บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 12. หลักฐานการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ย้อนหลัง 1 ปี
 13. คำสั่ง กหที่ 82/7059 ลง 23 มี.ค.97 เรื่อง การตรวจร่างกายข้าราชการประจำปี
 14. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล ทบ. พ.ศ.2551 ลง 30 มี.ค.51
 15. คำสั่ง ทบ.ที่ 65/2542 ลง 3 ก.พ.42 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ
 16. คำสั่ง ทบ. ที่ 367/2562 ลง 2 ต.ค.62 เรื่อง การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหาร และ

       ประพฤติตนไม่เหมาะสม

 1. หลักฐานการรายงานกระทำผิดวินัยทหาร และการลงโทษ
 2. หลักฐานการรายงานกระทำผิดเรื่องยาเสพติด หรือกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ และการลงโทษ
 3. ข้อบังคับทหารที่ 2/1357  เรื่อง การจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ลง 12 ก.พ.90

                         2490

 1. ข้อบังคับทหารที่ 3/6713  เรื่อง กิจการก่อสร้าง  ลง 4 มิ.ย.91

                          2491

 1. คำสั่ง ทบ. ที่ 2248/2561  ลง 18 พ.ค.61 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ
 2. คำสั่ง ทบ. ที่ 2249/2561  ลง 18 พ.ค.61 เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล
 3. คำสั่ง ทบ.ที่ 627/2526 ลง 6 ต.ค.26 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัด หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้ต่าง ๆ42. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำจัดปลวกของหน่วย
 4. รายงานผลการตรวจและกำจัดปลวก
 5. คำสั่ง ทบ. ที่ 178/2553 ลง 17 ส.ค.53 ,ที่ 20/2562 ลง 22 ม.ค.62  และที่ 396/63 ลง 14 ก.ย.63  เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว
 6. คำสั่ง ทบ.ที่ 2/2557 ลง 6 ม.ค.57 เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อม ประจำหน่วยทหาร
 7. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของประจำตัวทหาร พ.ศ.2497 ลง 8 มิ.ย.97
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

      พ.ศ.2554

 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ ทบ.ประจำปี 2563
 2. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห0402/815 ลง 8 ก.พ.45 เรื่อง ชี้แจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ  

      รักษาความลับของทางราชการ

 1. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห 0402/2132 ลง 12 เม.ย.45 เรื่อง แนวทางและการวางแผนรักษาความปลอดภัย  

      เกี่ยวกับสถานที่

 1. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห 0402/6007 ลง 5 พ.ย.45 เรื่อง แบบสำรวจการรักษาความปลอดภัย
 2. ระเบียบ คำสั่งของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร
 3. การทะเบียนเอกสารลับ ทขล.1 , ทขล.2 และ ทขล.3
 4. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ และแผนเผชิญเหตุของหน่วย
 5. วิทยุ กบ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0404/495 ลง 18 ก.พ.63 หน้าที่ 1 – หน้าที่ 2
 6. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503
 7. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
 8. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 0401/18132 ลง 16 ก.ย.29 เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในหน่วยทหาร
 9. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 0401/22076 ลง 13 ต.ค.29 เรื่อง ขอให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.
 10. วิทยุ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/77 ลง8 ก.พ.63
 11. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.2549
 12. แบบเอกสารที่ใช้ประกอบระเบียบ ฯ และผลการดำเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้

                  - แบบ ก  แบบเสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง

                  - แบบ ข  แบบเสนอความต้องการรับการเลี้ยงดูประจำวัน

                  - แบบ ค  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาข้าวสาร และเชื้อเพลิง

                  - แบบ ง  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาอาหาร

                  - แบบ จ  ใบสั่งซื้อข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร

                  - แบบ ฉ  ใบนำส่งเงิน ทบ.581 - 204

                  - แบบ ช. หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ทบ.581 - 210 - 1

                  - แบบ ซ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง

                  - แบบ ฌ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ

                  - เอกสารสรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงประจำเดือ

 1. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห0404/3970 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยง  

     แก่ทหารกองประจำการ  ลง 30 พ.ย.63

 1. หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห0401/3246 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนและกำหนดแนวทาง

     การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนของทหารกองประจำการ

 1. หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ กห0401/3872 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทาง การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา    

     หนี้สินของกำลังพลโดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย ลง 9 พ.ย.59

 1. หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห0401/4904 ลง 21 ธ.ค.61 เรื่อง แนวทางการเปิดบัญชีเงินเดือนให้กับ        

     ทหารกองประจำการสังกัด ทบ.

 1. จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจ อนุผนวก 1 , 1 – 1, 1 - 2 และ 1 - 3 เรื่อง ข้อมูลกำลังพล และเรื่อง         

      การบริการกำลังพล จำนวน 2 ชุด  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่เข้าทำการ

      ตรวจหน่วย

 1. จัดทำหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

      และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และให้ผู้นำตรวจ และผู้รับตรวจ ลงนามในแผ่นสุดท้ายให้เรียบร้อย       

      จำนวน 2 ชุด  ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่ทำการตรวจหน่วย

                                            ----------------------------------

 

หมายเหตุ     เมื่อหน่วยจัดทำอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องการทราบเสร็จแล้ว ให้ส่งทาง E – mail ให้ผู้ตรวจก่อนวันเข้าตรวจ 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล รายชื่อผู้ตรวจและหมายเลขโทรศัพท์ ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 4

            - หน่วยประกอบเลี้ยง ให้เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง , เจ้าหน้าที่จัดหา และเจ้าหน้าที่การเงิน ของหน่วยประกอบเลี้ยง ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมารับตรวจด้วย

                                                                                                       / อนุผนวก 1

   
© ALLROUNDER