การจัดการความรู้ KM กรมจเรทหารบก

 

-KM กรมจเรทหารบก ปี 2563

             - KM กธก.จบ.

                → 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ - ส่งหนังสือราชการ

             - KM กผน.จบ.

                → 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร

                → 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวินัยทหาร บก.ทบ.

                → 3. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับย้าย

                → 4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำรายงานการควบยคุมภายใน

                → 5. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรมบันทึกหน้าจอ

                → 6. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                → 7. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก

                → 8. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร

                → 9. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่

                → 10. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งนายทหารประทวน ทดสอบวัดผลประเมินความรู้ประจำปี

                → 11. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส่งข้าราชการสังกัด จบ. ศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม

                → 12. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณหลักสูตร

                → 13. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดกำลังพลศึกษา เหล่าสายวิทยาการ จบ.

             - KM กตป.จบ.

                → 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ.

                → 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2563

                → 3. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจอาวุธประจำกายประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง

                → 4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา

                → 5. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 - 4 สายพลาธิการ 

                → 6. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

                → 7. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 - 4 สายสื่อสาร

                → 8. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน

                → 9. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจกิจการทั่วไป

 

             - KM ฝกง.จบ.

                → 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ               

   
© ALLROUNDER