การจัดการความรู้ KM กรมจเรทหารบก

      

-KM กรมจเรทหารบก ปี 2561

             - KM กธก.จบ.

                → 1. คู่มือการดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กำลังพล จบ.

                → 2. คู่มือการดำเนินการเบิก-รับ สป.ตามสิทธิกำลังพลชั้นสัญญาบัตร

                → 3. คู่มือการดำเนินการเบิก-รับ สป.ตามสิทธิกำลังพลชั้นประทวน

                → 4. คู่มือการดำเนินการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ทุกสายยุทธบริการ

             - KM กสวส.จบ.

                5. คู่มือการจัดทำแผนการสืบสวนสอบสวน-ประจำปี

                → 6. คู่มือการจัดทำแผนการตรวจราชการสายงานสัส

             - KM กผน.จบ.

                7. คู่มือการจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี

                → 8. คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

             - KM กตป.จบ.

                9. คุณภาพชีวิต

                → 10. คู่มือการจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. 

                → 11. กองทุนชุมชน

                → 12. คู่มือการจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี

             - KM กตจ.จบ.

                13. คู่มือการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง

                → 14. คู่มือการจัดทำแผนการตรวจการจัดหาประจำปี

             - CQI

                → คู่มือ Elearning ปรับปรุงครั้งที่ 1

                → คู่มือการออกคำสั่งเดินทางไปราชการของหน่วย จบ. ปรับปรุงครั้งที่ 1

             - คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร ปี 61

                คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1

                 → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 2

                → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 3

                → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 4

             - สรุปข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี 61


คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร 2560

                 → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1  (1/4) , (2/4) , (3/4) , (4/4)

             → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 2  (1/2) , (2/2)

             → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 3

             → คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 4

             → สรุปข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี 60


1. การตรวจกิจการทั่วไป

- เอกสารประกอบการเรียน

- วีดีโอประกอบการเรียน

   1.1 การตรวจกิจการทั่วไป 1/3

   1.2 การตรวจกิจการทั่วไป 2/3

   1.3 การตรวจกิจการทั่วไป 3/3


 2. การตรวจการจัดหา

- เอกสารประกอบการเรียน

- วีดีโอประกอบการเรียน

2.1 การตรวจการจัดหา 1/5

2.2 การตรวจการจัดหา 2/5

2.3 การตรวจการจัดหา 3/5

2.4 การตรวจการจัดหา 4/5

2.5 การตรวจการจัดหา 5/5

   
© ALLROUNDER