การตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565

01-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการบริการกำลังพล
1.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจการบริการกำลังพล
1.2 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร
1.3 หลักฐานเตรียมการรับตรวจการบริการกำลังพล (ตัวอย่างการจัดทำอนุผนวก ๑)
1.4 หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป (บริการกำลังพล)


02-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องอาวุธประจำกายฯ
2.1 ข้อมูลอาวุธ
2.2 หลักฐานการตรวจฯปี ๖๕ (หน่วยใช้)
2.3 หัวข้อการตรวจ อาวุธ ปี ๖๕ (หน่วยใช้)


03-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องยานพาหนะในและนอกอัตราฯ
3.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจยานพาหนะ ปี 65
3.2 หลักฐานการตรวจยานพาหนะ(แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด)
3.3 หัวข้อการตรวจยานพาหนะ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด


04-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย ส.
4.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย ส.
4.2 หลักฐานการตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย ส.
4.3 หัวข้อการตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย ส.


05-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย พธ.
5.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธ.(หน่วยใช้)
5.2 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธ. (หน่วยใช้)

5.3 หัวข้อการตรวจ สป. 2 และ 4 สาย พธ.(หน่วยใช้)


06-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ.
6.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจ สป.๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)
6.2 หลักฐานการตรวจ สป. ๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)
6.3 หัวข้อการตรวจ สป.๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)

07-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.5
7.1 ข้อมูลการรับตรวจ สป.๕ (หน่วยใช้)
7.2 หลักฐานการตรวจ สป.๕ (หน่วยใช้)
7.3 หัวข้อการตรวจ สป.๕ (หน่วยใช้)


08-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการบริการกำลังพล
8.1 หน่วยสนับสนุน-ข้อมูลเตรียมการรับตรวจการบริการกำลังพล (ตัวอย่างการจัดทำอนุผนวก ๑)
8.2 หน่วยสนับสนุน-ข้อมูลเตรียมการรับตรวจการบริการกำลังพล
8.3 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร
8.4 หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป (บริการกำลังพล)


09-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องยานพาหนะ
9.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจยานพาหนะ ปี 65-หน่วยสนับสนุน
9.2 ข้อมูลเตรียมการับตรวจยานพาหนะ ปี 65 (หน่วยสนับสนุน)
9.3 หลักฐานการตรวจยานพาหนะ ปี 65 (หน่วยสนับสนุน)
9.4 หัวข้อการตรวจยานพาหนะ ปี65(หน่วยสนับสนุน)


10-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.2 และ 4 สาย พธ
10.1 ข้อมูลเตรียมการรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธ.(หน่วยสนับสนุน)
10.2 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ สป.๒ และ ๔ สาย พธ.. (หน่วยสนับสนุน)

10.3 หัวข้อการตรวจ สป.๒-๔ สาย พธ.(หน่วยสนับสนุน)


11-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ
11.1 ข้อมูล สป.3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน)
11.2 หลักฐานการตรวจ สป.๓ สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน)
11.3 หัวข้อการตรวจ สป.3 สาย พธ.( หน่วยสนับสนุน)


12-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องการส่งกำลัง สป.5
12.1 ข้อมูลรับตรวจ สป.๕ สาย สพ.และ วศ.(หน่วยสนับสนุน)
12.2 หลักฐานการตรวจ สป.๕ (หน่วยสนับสนุน)
12.3 หัวข้อการตรวจ สป.๕ (หน่วยสนับสนุน)


13-หน่วยสนับสนุน-หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่องอาวุธประจำกาย
13.1 ข้อมูลอาวุธ
13.2 หลักฐานการตรวจอาวุธฯปี ๖๕ (หน่วยสนับสนุน)
13.3 หัวข้อ การตรวจอาวุธฯ หน่วยสนับสนุน


14. รวมหลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้)


15. มาตรการประหยัดพลังงาน
15.1 
ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน         
15.2 
หลักฐานการตรวจ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
15.3 หัวข้อการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด16. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ (ปีงบประมาณ 2565)

16.1 รายชื่อผู้ตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ 1
16.2 รายชื่อผู้ตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ 2
16.3 รายชื่อชุดตรวจกรมทหารพราน

***********************

   
© ALLROUNDER