การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

- หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0811/16107 เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณอากรแสตมป์ ลง 25 พ.ย. 40 (Update 27/10/65)

-
หนังสือ สบพ.กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1725 ลง 7 มิ.ย. 64 เรื่อง ระเบียบ ยย.ทบ. ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ. 2564 (Update 27/10/65)

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1380/63  เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลง 27 ต.ค. 63 (Update 27/10/65)

-  คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 265/65 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห. ลง 5 ก.ค. 65 (Update 27/10/65)

-  คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1042/65 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาของ ทบ. ลง 31 ส.ค. 65  (Update 27/10/65)

-  คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1043/65 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของ ทบ. ลง 31 ส.ค. 65  (Update 27/10/65)

-  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1248/60 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ลง 22 ก.ย.60 (Update 27/10/65)

-  หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ลง 1 พ.ค. 62 (Update 27/10/65)

- หัวข้อการตรวจการจัดหา ประจำปี 2566 (Update 26/10/65)


- หัวข้อการตรวจ อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง (Update 25/10/65)

- หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหาร (Update 25/10/65)

- หลักฐานการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหาร (Update 25/10/65)

- หัวข้อการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหาร (Update 25/10/65)

- อนุผนวก 1 เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหาร (Update 25/10/65)

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1850 ลง 16 มิ.ย. 58
เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540 (Update 23/10/65)

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/66 ลง 7 ม.ค. 57
เรื่อง ขอชี้แจงการปฏิบัติในการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ (Update 23/10/65)

- คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) ยย.ทบ. (Update 20/10/65)


- ภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2566 (เล่มเหลือง) ยย.ทบ. (Update 20/10/65)


หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1002 ลง 5 เม.ย. 65 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศสูงขึ้นของกำลังพล ทบ. (Update 18/10/65)

- ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลง 28 มี.ค. 62  (Update 18/10/65)

- รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งยศ  (Update 18/10/65)

- วิทยุราชการ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/2703 ลง 10 พ.ค. 65 (แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศสูงขึ้นของกำลังพล ทบ.) (Update 18/10/65)

สรุปแนวทางการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน  (Update 18/10/65)

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Update 18/10/65)

-
คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (Update 18/10/65)

- แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 (Update 18/10/65)

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ 32 ปีงบประมาณ 2566 (Update 11/10/65)

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 (Update 11/10/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/569 ลง 31 พ.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยอัปโหลดบนเว็บไซต์ กบ.ทบ. (ให้ กบ.ทบ. แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ นขต.ทบ. ทราบ โดยเปลี่ยนจากการให้ สบ.ทบ. สำเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. เป็นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ กบ.ทบ.) (Update 09/10/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ 0404/2579 ลง 22 ส.ค. 65 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย. 62 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห. และออกคำสั่งใหม่ (Update 05/10/65)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565   (Update 05/10/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2738 ลง 5 ก.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติปรับเกณฑ์ การสูญเสียการระเหยหายของน้ำมันตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. พ.ศ. 2551 (Update 05/10/65)

- หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห. 0406/2739 ลง 13 ก.ย. 65 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ 2566 (Update 05/10/65)

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลสังกัดกองทัพบกที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.2555 (Update 29/09/65)


- ชุดตรวจการจัดหาและงานก่อสร้าง ประจำปี 2566 (Update 27/09/65)

- ชุดตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร ประจำปี 2566 (Update 27/09/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/9189/65 ลง 8 ส.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ. (Update 20/09/65)

- แนวทางการกำหนดสีอาคารมาตรฐานของ ทบ. (อนุมัติหลักการ ตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/9189/65 ลง 8 ส.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการกำหนดการทาสีอาคารมาตรฐานของหน่วยใน ทบ.)  (Update 20/09/65)

- คำสั่งกองทัพบก ที่ 271/2565 เรื่อง การตรวจแนะนำ ประจำปี 2566
(Update 20/09/65)

- คำสั่งกองทัพบก ที่ 270/2565 เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี 2566
(Update 16/09/65)


- หนังสือ สบพ.กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1725 ลง 7 มิ.ย. 64 เรื่อง ระเบียบ ยย.ทบ. ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ.2564 (Update 09/08/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2696 ลง 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ประจำเดือนของหน่วยสัสดี (Update 09/08/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2697 ลง 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ สำหรับยุทโธปกรณ์และเครื่องมือกลสายวิทยาศาสตร์ ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกเจ้าหน้าที่เบื้องต้น (Update 09/08/65)

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/708 ลง 9 มี.ค. 65 เรื่อง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ (Update 09/08/65)

- หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0406/1587 ลง 31 พ.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ศ. 2503 (Update 09/08/65)

- ห
นังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/733 ลง 8 ก.พ. 65 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการใช้ระบบงานใบลาอิเล็กทรอนิกส์ทหารกองประจำการ ควบคู่ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556 (Update 25/07/65)


- หนังสือ สบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0421/3534 ลง 16 มิ.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการในรูปแบบที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Update 25/07/65)


- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1899 ลง 17 มิ.ย. 65 เรื่อง แนวทาง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการของกำลังพล ทบ. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Update 25/07/65)


-  หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/15582 ลง 21 มิ.ย. 65 เรื่อง ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 (Update 25/07/65)


- Video สาธิตสาธิตการตรวจอาวุธ แบบ Online (Update 20/04/65)


- Video สาธิตการตรวจกิจการทั่วไป (Update 20/04/65)


- คู่มือประกอบการรับตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง กรมจเรทหารบก (เล่ม 1 พ.ศ.2530) (Update 08/04/65)


หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/708 ลง 9 มี.ค. 65 เรื่อง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรบกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. 2565 (Update 06/04/65)


หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0406/807 ลง 24 มี.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Update 06/04/65)


คำสั่ง ทบ. ที่ 97/2565 ลง 22 มี.ค. 65 เรื่อง การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม (Update 06/04/65)


- หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจำปี เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร + (Link ระเบียบ คำสั่งที่อ้างถึง) (Update 04/02/65)

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองของกรมยุทธศึกษาทหารบก แบบ Online (Update 25/12/64)

- คำสั่ง ทบ. (คำชี้แจง) ที่ 32/21977 ลง 22 ก.ย. 03 เรื่อง การรับรองทายาท (Update 10/12/64) 

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3299 ลง 16 พ.ย. 64 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเจตนา

(Update 24/11/64)

คุ่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2565 (ยย.ทบ.)


าคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2565 (ยย.ทบ.)

- ระเบียบ คำสั่ง ในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร (Update 04/02/65)

ไฟล์รวมระเบียบ คำสั่ง การบริการกำลังพล (รวมไฟล์) (Update 08/11/64)


- การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2565 (Update 29/10/64)

- คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้) (Update 28/06/64)

 - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64

 

 

   
© ALLROUNDER