การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

ระเบียบ คำสั่ง ในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร 

#ปรับปรุงเพิ่มข้อมูล (04/11/65)


หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1850 ลง 16 มิ.ย. 58
เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540 (Update 23/10/65)

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/66 ลง 7 ม.ค. 57
เรื่อง ขอชี้แจงการปฏิบัติในการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ (Update 23/10/65)

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1002 ลง 5 เม.ย. 65 เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศสูงขึ้นของกำลังพล ทบ. (Update 18/10/65)

ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลง 28 มี.ค. 62  (Update 18/10/65)

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งยศ  (Update 18/10/65)

- วิทยุราชการ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/2703 ลง 10 พ.ค. 65 (แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศสูงขึ้นของกำลังพล ทบ.) (Update 18/10/65)

สรุปแนวทางการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน  (Update 18/10/65)


1. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/708 ลง 9 มี.ค. 65 เรื่อง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรบกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. 2565

2. หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0406/807 ลง 24 มี.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทงราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

3. คำสั่ง ทบ. ที่ 97/2565 ลง 22 มี.ค. 65 เรื่อง การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม-------------------------------------------------- 

#01.ระเบียบ ประวัติรับราชการ

File : 01.1 การบันทึกประวัติรับราชการ.pdf

01.1 สไลด์บรรยาย ประวัติรับราชการ (การบันทึกประวัติรับราชการ)

 

File : 01.2 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเ.pdf

01.2 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1235 ลง 22 เม.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติและออกปฏิบัติราชการสนาม

 

File : 01.3 เงินช่วยพิเศษ.pdf

01.3 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว287 ลง 21 ส.ค. 52 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย

 

File : 01.4 ประกาศ กค. เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (5 ม.ค.54).pdf

01.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลง 5 ม.ค. 54

 

File : 01.5 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2564.pdf

01.5 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2564

 

File : 01.6 ระเบียบสินไหม 2564 (พิทักษ์พลพิเศษ).pdf

01.6 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (พิทักษ์พลพิเศษ) พ.ศ. 2564

 

File : 01.7 ระเบียบสินไหม 2564 (ภัยสงคราม).pdf

ระเบียบ ศปก.ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลของกองทัพบกที่ออกปฏิบัติราชการสนาม (ภัยสงคราม) พ.ศ. 2564

 

File : 01.8 รายการตรวจสอบประวัติรับราชการ.pdf

01.8 รายการตรวจสอบประวัติรับราชการ


หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3299 ลง 16 พ.ย. 64 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเจตนา
(Update 24/11/64)
 

#02.ระเบียบ อทบ.และการฌาปนกิจสงเคราะห์

File : 02.1 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557.pdf

02.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 

File : 02.2 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

02.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

File : 02.3 ระเบียบ อทบ. ปี 57.pdf

02.3 ระเบียบ คอทบ. (คณะกรรมการควบคุมดำเนินกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก) ว่าด้วยการดำเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. 2557

 

File : 02.4 ระเบียบ อทบ.ใหม่2558(ฉบับ2).pdf

02.4 ระเบียบ คอทบ. (คณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดำเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

File : 02.5 ระเบียบ-ฌาปนกิจ2553.pdf

02.5 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553

 

File : 02.6 ระเบียบทบ.จัดสวัสดิการ_2554.pdf

02.6 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ. 2554

 

 

#03.ระเบียบ,คำสั่ง (การเลี้ยงดูทหาร)

File : 03.1 3970 ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการค.pdf

03.1 หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/3970 ลง 30 ก.ย. 63 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ

 

File : 03.2 ข้อบังคับ ทบ.2-1357-2490 การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร.pdf

03.2 ข้อบังคับ ทบ. ว่าด้วยการจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ที่ 2/1357 ลง 12 ก.พ. 2490 (12 กุมภาพันธ์ 2490)

 

File : 03.3  คำสั่ง ทบ. ที่ 325/2565 เรื่อง การใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพื่อการประกอบเลี้ยง ลง 31 ต.ค. 65 (Update 04/11/65)

 

File : 03.4 คำสั่ง ทบ. ที่ 2248/2561 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติก.pdf

03.4 คำสั่ง ทบ. ที่ 2248/2561 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง 18 พ.ค. 61 (18 พฤษภาคม 2561)

 

03.5 คำสั่ง ทบ. ที่ 2249/2561 เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล ลง 18 พ.ค. 61 (18 พฤษภาคม 2561)

 

File : 03.6 คำสั่ง ทบ.65-2542 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร.pdf

03.6 คำสั่ง ทบ. ที่ 65/2542 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ลง 3 ก.พ. 42 (3 กุมภาพันธ์ 2542)

 

File : 03.7 ใบนำส่งเงิน(กง.4)-แบบ ฉ.pdf

03.7 ใบนำส่งเงิน กง.4 (แบบ ฉ.)

 

File : 03.8 ปฏิทินจ่ายตรงเงินเดือนพลทหารปี 2564_1.pdf

03.8 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำปี 2564

 

File : 03.9 ระเบียบ ทบ.การเสริมสร้างสุขภาพ2551.pdf

03.9 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พ.ศ.2551

 

File : 03.10 ระเบียบการเลี้ยงดูทหาร_2549.pdf

03.10 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.2549

 

File : 03.11 สั่งการให้ตรวจสุขภาพประจำปี.pdf

03.11 วิทยุราชการ กพ.ทบ. ลง มิ.ย. 58 (เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

 


File : 03.12 หน้างบใบสำคัญคู่จ่าย(กง.10.1)-แบบ ช.pdf

03.12 หน้างบใบสำคัญคู่จ่าย กง.10.1 (แบบ ช.)

 

 

#04.ระเบียบ,คำสั่ง ขวัญ วินัย การสวัสดิการ

File : 04.1 กระทำผิดวินัยและทรงผม ผบ.ชา รับผิดชอบ 2 ระดับ.pdf

04.1 วิทยุราชการ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/512 ลง 11 พ.ค. 61

 

File : 04.2 กำลังพลกระทำความผิด ผบ.ชา 2 ระดับรับผิดชอบ.pdf

04.2 วิทยุราชการ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/512 ลง 11 พ.ค. 61

 


File : 04.3 กำลังพลกระผิดกฏหมายทุกกรณี ผบ.ชา รับผิดชอบ 2 ระดับ.pdf

04.3 วิทยุราชการ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/434 ลง 19 เม.ย. 61

 


File : 04.4 ข้อบังคับ ทบ.2-1357-2490 การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร.pdf

04.4 ข้อบังคับ ทบ. ที่ 2/1357 พ.ศ. 2490 ว่าด้วยการจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร

 


File : 04.5 ขออนุมัติหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิ.pdf

04.5 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/3872 ลง 9 พ.ย. 59 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทางการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย

 

File : 04.6 คำสั่ง ทบ.65-2542 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร.pdf

04.6 คำสั่ง ทบ. ที่ 65/2542 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

 


File : 04.7 คู่มือจ่ายตรงเงินเดือนพลทหาร.pdf

04.7 คู่มือการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e_Social Welfare)

 


File : 04.8 แนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหาร.pdf

04.8 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/3941 ลง 30 ก.ย. 62 เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม

 

File : 04.9 แนวทางการเปิดบัญชีและหักเงิน.pdf

04.9 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/4904 ลง 21 ธ.ค. 61

 

File : 04.10 ปฏิทินจ่ายตรงเงินเดือนพลทหารปี 2564.pdf

04.10 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)


File : 04.11 ประพฤติตนไม่เหมาะ ผบ.ชา รับผิดชอบ 2 ระดับ.pdf

04.11 วิทยุราชการ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/450 ลง 25 เม.ย. 61

 

File : 04.12 พระราชบัญญัติ วินัยทหาร 2476.pdf

04.12 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476

 

File : 04.13 ระเบียบ ทบ.การเสริมสร้างสุขภาพ2551.pdf

04.13 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พ.ศ.2551

 


File : 04.14 รูปแบบใบจ่ายเงินเดือนพลทหาร ปี 63.pdf

04.14 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3246 ลง 18 ก.ย. 63 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนของทหารกองประจำการFile : 04.15 หนังสือ กพ.ทบ. เน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพลในทางที่ไม่เหมาะสม.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3505 ลง 13 ต.ค. 59 เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติ

 

File : 04.16 หนังสือ กพ.ทบ. ให้กวดขันกำลังพล ทบ.ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2906 ลง 1 พ.ย. 44 เรื่อง ขอให้กวดขันกำลังพลมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

#05.ระเบียบ,คำสั่ง รับ-ส่งหน้าที่,การักษายอด กพ. และ PDX

File : 05.1 ข้อบังคับ กห ว่าด้วย การบรรจุ เลื่อน ลด พ.ศ.2502.pdf

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502


File : 05.2 คำชี้แจง ทบ. ที่ 16-11117-2490 เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ.pdf

คำชี้แจงกองทัพบก เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ ที่ 16/11117 พ.ศ.2490

 

File : 05.3 คำสั่ง ทบ.แบบ กร.3 แนบท้าย.pdf

ใบแทรก แบบ กร.3 (ทบ.100-048)

 

File : 05.4 คำสั่ง ทบ.แบบ กร.3.pdf

คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ 154/12589 เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดกำลังพลประจำวัน (แบบ กร.3 ลง 1 พ.ค. 98)

 

File : 05.5 ผบ.ทบ.สั่งการ-PDX59.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3703 ลง 5 พ.ย. 58 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ประจำปีงบประมาณ 2558 และขออนุมัติกำหนดกรอบแผนงานการพัฒนาระบบฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

File : 05.6 ผบ.ทบ.สั่งการ-แผนดำเนินการPDX.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/04 ลง 4 ม.ค. 59 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไขแผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ประจำปีงบประมาณ 2559

 

File : 05.7 ผบ.ทบ.สั่งการให้หน่วยบันทึกPDX.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/2039 ลง 2 ก.ค. 58 เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ตามรายการที่กำหนด


File : 05.8 รปจ.ทบ.ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544.pdf

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 31/44 เรื่อง อนุมติให้ใช้ระบบปฏิบัติประจำกองทัพบก ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544 ลง 15 มิ.ย. 44

 

File : 05.9 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรายงานสถานภาพกำลังพล ปี 59.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน พ.ศ.2559

 

File : 05.10 ระเบียบ ทบ.รายงานยอดกำลังพลประจำเดือน พ.ศ.2546.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรายงานยอดกำลังพลประจำเดือน พ.ศ.2546

 

File : 05.11 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ-ส่่งหน้าที่ ปี 2540.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2029 ลง 12 ก.ย. 40 เรื่อง ร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540

 

(PDX)

File : PDX01. การจัดทำฐานข้อมูลประวัติกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/804 ลง 6 มี.ค. 57 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลประวัติกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

File : PDX02. วงรอบในการตรวจประวัติกำลังพล(PDX).pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/3368 ลง 26 ส.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานตรวจประวัติกำลังพล ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ในระยะที่ 1

 

File : PDX03. ให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ.บันทึกPDX.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0101/2039 ลง 2 ก.ค. 58 เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ตามรายการที่กำหนด

 

File : PDX04. เอกสารแนะนำการใช้งานระบบ PDX(21 ส.ค.61).pdf

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบ PDX (ระบบงานการตรวจประวัติกำลังพล)

 

 

#06.ระเบียบ,คำสั่ง อาคาร โรงเรือน

File : 06.1 396-2563 ลง 14 ก.ย. 63เรื่องการกำหนดสิ่งอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายฯ.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 396/2563 เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว ลง 14 ก.ย. 63

 

File : 06.2 ข้อบังคับ ทบ.2-1357-2490 การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร.pdf

ข้อบังคับ ทบ. ว่าด้วยการจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ที่ 2/1357 พ.ศ.2490

 

File : 06.3 ข้อบังคับ ทบ.ว่าด้วยกิจการก่อสร้าง.pdf

ข้อบังคับ ทบ. ว่าด้วยกิจการก่อสร้าง ที่ 3/6713 พ.ศ.2491

 

File : 06.4 คำสั่ง ทบ. ที่ 2248-2561 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 2248/2561 ลง 18 พ.ค. 61 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ

 

File : 06.5 คำสั่ง ทบ. ที่ 2249-2561 เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 2249/2561 ลง 18 พ.ค. 61 เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล

 

File : 06.6 คำสั่ง ทบ.65-2542 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 65/2542 ลง 3 ก.พ. 42 เรื่อง การพัมนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

 

File : 06.7 คำสั่ง ทบ.ที่ 20-2562 ลง 22 ม.ค. 62 เรื่องกำหนดสิ่งอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายฯ.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 20/2562 เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว

 

File : 06.8 คำสั่ง ทบ.ที่ 6272526 เรื่อง การป้องกันและกำจัดปลวก.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 627/2526 ลง 6 ต.ค. 26 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัดปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อื่น ๆ

 

File : 06.9 คำสั่ง ทบ.ปี 53 เรื่องการกำหนดสิ่งอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประจำตัวทหาร.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 178/2553 ลง 17 ส.ค. 53 เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว

 

File : 06.10 คำสั่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาประจำหน่วยทหาร.pdf

คำสั่ง ทบ. ที่ 2/2557 ลง 6 ม.ค. 57 เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจำหน่วยทหาร

 

File : 06.11 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของประจำตัวทหาร พ.ศ.2497.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การตรวจอาวุธและสิ่งของประจำตัวทหาร พ.ศ.2497

 

File : 06.12 ระเบียบ ทบ.การเสริมสร้างสุขภาพ2551.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พ.ศ.2551

 

 

#07.ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเอกสาร และสถานที่

File : 07.1 2563-ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก พ.ศ. 2563

 

File : 07.2 การลง ทขล.1-2-3 ระเบียบ พ.ศ.2544.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544File : 07.3 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย รปภ. แห่งชาติ ฯ พ.ศ.2552.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เรื่อง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

File : 07.4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการ รปภ.ฯ พ.ศ.2552.pdf

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 8 ต.ค. 53 เรื่อง การกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พงศ. 2552

 

File : 07.5 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติฯ พ.ศ.2552.pdf

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 8 ต.ค. 53 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

File : 07.6 ระเบียบ รปภ. 2552.pdf

ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 


File : 07.7 ระเบียบทบว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย2538.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

 

File : 07.8 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ2544 และ พ.ศ.2561.pdf

ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 

File : 07.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ รปภ.แห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf

ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

File : 07.10 ระเบียบ-อัคคีภัย2503.pdf

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2503

 


File : 07.11 วิทยุ กพ.ทบ. สั่งการเรื่อง การปฏิบัติของกองรักษาการณ์.pdf

วิทยุราชการ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/77 ลง 8 ก.พ. 63


หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห 0402/2132 ลง 12 เม.ย.45 เรื่อง แนวทางและการวางแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่


หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห 0402/6007 ลง 5 พ.ย.45 เรื่อง แบบสำรวจการรักษาความปลอดภัย#(a. แบบ รปภ.บุคคล)

File : 1. 422.pdf

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544


File : 2. 00015289.pdf

ใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.4)

 

File : 3. รปภ.1.pdf

แบบฟอร์มประวัติบุคคล

 

File : 4. รปภ.2 (2).pdf

บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล (รปภ.2)

 

File : 5. รปภ.2(บันทึกเมื่อเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล).pdf

 

File : 6. รปภ.3 (2).pdf

บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล.pdf (รปภ.3)

 

File : 7. รปภ.3(บันทึกของเจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกประวัติ).pdf

File : 8. รปภ.4(ใบรับรองความไว้วางใจ).pdf


File : 9. รปภ.5(ทะเบียนความไว้วางใจ).pdf

ทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.5)

 

File : 10. รปภ.6(แบบบันทึกเมื่อเข้ารับตำแหน่ง).pdf

บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.6)

 

File : 11. รปภ.7(แบบบันทึกเมื่อพ้นตำแหน่ง).pdf

บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นตำแหน่งหรือหน้าที่ (รปภ.7)

 

File : 12. รหัส.วิทยุ.pdf

รหัสวิทยุและความหมายรหัส#(aa. รปภ.ปี 44)

File : 01. 02_Less_1.pdf

บทที่ 1 บททั่วไป

 

File : 02. 03_Less_2.pdf

บทที่ 2 ชั้นความลับ

 

File : 03. 04_Less_3.pdf

บทที่ 3 การทะเบียน

 

File : 04. 05_Less_4.pdf

บทที่ 4 การดำเนินการ

 

File : 05. 06_Less_5.pdf

บทที่ 5 บทเฉพาะกาล

 

File : 06. 07_Less_6.pdf

บทที่ 6 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 

File : 07. 08_Less_7.pdf

สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

 

File : 08. 09_Less_8.pdf

เปรียบเทียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารกับระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

 

File : 09. 10_Less_9.pdf

ตัวอย่าง คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามระเบียบฯ

 

File : 10. cq1.pdf

คำแนะนำการปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

 

File : 11. การลง ทขล.1-2-3 ระเบียบ พ.ศ.2544.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

 

File : 12. ข้อมูลข่าวสารลับ 44.pdf

บทที่ 1 บททั่วไป

 

 

#(b. ฟิวส์ทองแดง)

File : 1. secur31.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 0401/18132 ลง 16 ก.ย. 29 เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในหน่วยทหาร

 

File : 2. secur32.pdf

หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 0401/22076 ลง 13 ต.ค. 29 เรื่อง ขอให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.

 File : 3. ระเบียบ ฟิวทองแดง(กพ.ทบ.).pdf
#(c. วิทยุ กบ.ทบ.ด่วนที่สุด แผนเผชิญเหตุ)

File : 1. วิทยุ กบ.ทบ. ด่วนที่สุด แผนเผชิญเหตุคลังอาวุธ คลังกระสุน.pdf

วิทยุราชการ ที่ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/495 ลง 18 ก.พ. 63 (หน้าที่ 1)File : 2. หน้า 2 (แผนเผชิญเหตุ).pdf

วิทยุราชการ ที่ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/495 ลง 18 ก.พ. 63 (หน้าที่ 2)

 

   
© ALLROUNDER