การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

#การตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ประจำปี 2566 (Update 01/12/65)

 

1. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ (ชุดตรวจกิจการทั่วไปที่ 1 - 2)

    1.1 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 01/12/65)

 
         - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจำปี เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร + (Link ระเบียบ คำสั่งที่อ้างถึง) (Update 04/02/65)

    1.2 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ. (Update 01/12/65)

    1.3 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (Update 01/12/65)

    1.4 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องยานพาหนะในและนอกอัตรา (Update 01/12/65)

    1.5 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง (Update 01/12/65)

    1.6 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ มาตรการประหยัดพลังงาน (Update 01/12/65)

    1.7 แบบฟอร์มการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อนุผนวก 7-1 (Excel)  (Update 01/12/65)

    1.8 อนุผนวก 7-2 (Update 01/12/65)

    1.9 อนุผนวก7-3(รายการประเมินเรื่อง การประหยัดพลังงานของหน่วย)  (Update 18/11/65)

    1.10 อนุผนวก 7-4(แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ประจำเดือน)  (Update 01/12/65) 

 

2. หลักฐานการตรวจ

    2.1 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 01/12/65)

         - อนุผนวก 1 (การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร)
(Update 01/12/65)

    2.2 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ.(หน่วยใช้) (Update 01/12/65)

    2.3 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (Update 01/12/65)

    2.4 หลักฐานการตรวจ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน (Update 01/12/65)

    2.5 หลักฐานการตรวจ เรื่อง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา (Update 01/12/65)

    2.6 หลักฐานการตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง (หน่วยใช้) (Update 01/12/65)

3. หัวข้อการตรวจ

    3.1 หัวข้อการตรวจ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด (Update 01/12/65)

    3.2 หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ.(หน่วยใช้) (Update 01/12/65)

    3.3 หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (Update 01/12/65)

    3.4 หัวข้อการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 01/12/65)

    3.5 หัวข้อการตรวจ เรื่องยานพาหนะใน และนอกอัตรา (Update 01/12/65)

    3.6 หัวข้อการตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

(Update 01/12/65)

4. รวมหลักฐานการตรวจเรื่อง สป.3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

     4.1 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

           - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (Update 01/12/65)

        4.2 หลักฐานการตรวจ

          - หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้) (Update 01/12/65)

       4.3 หัวข้อการตรวจ

         - หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้) (Update 01/12/65)

       4.4 ระเบียบ คำสั่งฯ

           4.4.1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527

           4.4.2 คำสั่งกองทัพบก ที่ 220/2552 ลง 28 ก.ค. 52 เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก               

           4.4.3 คำสั่งกองทัพบก ที่ 461/2517 ลง 22 พ.ย.17 เรื่องให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ

           4.4.4 คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 483/42 เรื่องให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ (สาย ขส.)

           4.4.5 คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 3 สายพลาธิการ

           4.4.6 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

           4.4.7 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503

           4.4.8 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540

           4.4.9 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.2551

           4.4.10 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510

           4.4.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

           4.4.12 หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2003 เรื่องขออนุมัติหลักการ การเบิกจ่าย (แจกจ่ายอัตราพิกัด)

 
5. รวมหลักฐานการตรวจเรื่อง สป.3  (หน่วยสนับสนุน) (Update 01/12/65)

        5.1 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

             - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 (Update 01/12/65)

        5.2 หลักฐานการตรวจ

              - หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ.
(หน่วยสนับสนุน)
  (Update 18/11/65)

        5.3 หัวข้อการตรวจ

             - หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน)
(Update 18/11/65)


6. ข้อมูลการรับตรวจ

6.1 ข้อมูลเตรียมรับตรวจการบริการกำลังพล  (Update 18/11/65)

6.2 ข้อมูลการรับตรวจ สป.2 และ 4 สาย พธ.  (Update 18/11/65)

6.3 ข้อมูลการรับตรวจ สป.3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน) (Update 18/11/65)
     ข้อมูลการรับตรวจ สป.3 (หน่วยสนับสนุน)  (Update 18/11/65)

6.4 ข้อมูลการรับตรวจ สป.5 (หน่วยใช้)  (Update 18/11/65)


6.5 ข้อมูลการรับตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน  (Update 18/11/65)


6.6 ข้อมูลการรับตรวจยานพาหนะ  (Update 18/11/65)


6.7 ข้อมูลการรับตรวจอาวุธ  (Update 18/11/65)

 

7. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และโทรศัพท์

    - รายชื่อผู้ตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน (Update 27/09/65)

    
© ALLROUNDER