รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

#การตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน ประจำปี 2565
1. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

    1.1 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

    1.2 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    1.3 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องยานพาหนะในและนอกอัตรา

    1.4 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

2. หลักฐานการตรวจ

    2.1 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)

    2.2 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    2.3 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    2.4 หลักฐานการตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง (หน่วยใช้)

3. หัวข้อการตรวจ

    3.1 หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    3.2 หัวข้อการตรวจ เรื่องบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)

    3.3 หัวข้อการตรวจ เรื่องยานพาหนะใน และนอกอัตรา

    3.4 หัวข้อการตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

4. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และโทรศัพท์

    - รายชื่อผู้ตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน

   
© ALLROUNDER