รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

#การตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2565 (Update 16/06/65)

1. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ (ชุดตรวจกิจการทั่วไปที่ 1 - 2)

    1.1 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

    1.2 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ.

    1.3 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    1.4 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องยานพาหนะในและนอกอัตรา

    1.5 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

    1.6 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ มาตรการประหยัดพลังงาน

    1.7 อนุผนวก 7-1

    1.8 อนุผนวก 7-2

    1.9 อนุผนวก 7-3

    1.10 อนุผนวก 7-4

2. หลักฐานการตรวจ

    2.1 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)

    2.2 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ.(หน่วยใช้)

    2.3 หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    2.4 หลักฐานการตรวจ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

    2.5 หลักฐานการตรวจ เรื่อง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา

    2.6 หลักฐานการตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง (หน่วยใช้)

3. หัวข้อการตรวจ

    3.1 หัวข้อการตรวจ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด

    3.2 หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สาย พธ.(หน่วยใช้)

    3.3 หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5

    3.4 หัวข้อการตรวจ เรื่องการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร (Update 16/06/65)

    3.5 หัวข้อการตรวจ เรื่องยานพาหนะใน และนอกอัตรา

    3.6 หัวข้อการตรวจ เรื่องอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

4. รวมหลักฐานการตรวจเรื่อง สป.3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

    4.1 หัวข้อการตรวจ

         - หัวข้อการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

     4.2 หลักฐานการตรวจ

          - หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

     4.3 หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

           - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่องการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ.

     4.4 ระเบียบ คำสั่งฯ

           4.4.1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527

           4.4.2 คำสั่งกองทัพบก ที่ 220-2552 ลง 28 ก.ค. 52 เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก               

           4.4.3 คำสั่งกองทัพบก ที่ 461-2517 ลง 22 พ.ย.17 เรื่องให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ

           4.4.4 คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 483-42 เรื่องให้ใช้เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ (สาย ขส.)

           4.4.5 คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 3 สายพลาธิการ

           4.4.6 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

           4.4.7 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503

           4.4.8 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.2540

           4.4.9 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.2551

           4.4.10 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510

           4.4.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

           4.4.12 หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404-2003 เรื่องขออนุมัติหลักการ การเบิกจ่าย (แจกจ่ายอัตราพิกัด)

 

5. รายชื่อผู้ตรวจ E-Mail และโทรศัพท์

    5.1 รายชื่อผู้ตรวจชุดที่ 1 (E-mail และเบอร์โทร)

    5.2 รายชื่อผู้ตรวจชุดที่ 2 (E-mail และเบอร์โทร)

 

   
© ALLROUNDER