กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน ก.ค. ๖๑)

กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน มิ.ย. ๖๑)

กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน พ.ค. ๖๑)

กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน มี.ค. ๖๑) 

กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน ก.พ. ๖๑) 


 

กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. และ การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ (ห้วงเดือน ธ.ค. ๖๐)

 

   
© ALLROUNDER