การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การสืบสวนสอบสวน

 

1. การร้องทุกข์

2. การร้องเรียน

3. บัตรสนเท่ห์

4. ระเบียบปฏิบัติคำสั่งเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การร้องเรียน และบัตรสนเทห์

5. อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน

6. การสืบสวนสอบสวน

7. พยานหลักฐาน

8. หลักการดำเนินการซักถาม

9. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของ จบ

10. การเตรียมการก่อนการสืบสวน

11. การวางเเผนการสอบสวน

12. ตัวอย่างประกอบการสอน

13. คุณธรรมและจริยธรรม

14. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

15. ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างตรวจเงินแผ่นดิน

16. จริยธรรมของผู้ตรวจภายใน

17. มาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมของราชการ

18. จรรยาบรรณของข้าราชการทหาร

19. หลักธรรมาภิบาล

20. คุณธรรมของผู้ตรวจราชการ

21. แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจราชการ จบ.

22. ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจราชการของ จบ.

23. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

24. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

25. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

26. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรับสินของทางราชการฯ พ.ศ. ๒๕๔๒

27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

28. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗

   
© ALLROUNDER