การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การตรวจกิจการสายงานสัสดี

1. คำสั่ง ทบ. ที่ 77-2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทบ.  ลง 23 มี.ค.54

2. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.2553 ลง 3 พ.ย. 53

3. คำสั่ง ทบ. ที่ 29-2517 เรื่องการดำเนินการเรียกและตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ลง 24 ม.ค.17

4. คำสั่ง ทบ. ที่ 618-2549 เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ 1173-2528 ลง 310 ต.ค.49

5. คำสั่ง ทบ. ที่ 1173-2528 เรื่องให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. 2529 ลง 25 ธ.ค. 28

6. พ.ร.บ. รับราชการทหาร 2497


 การตรวจกิจการเรือนจำทหาร

1. คำสั่ง ทบ. ที่ 1586/63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่อผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมไว้ที่กองรักษาการณ์หรือสถานที่กักขังของหน่วย

2. ข้อบังคัง กห. ว่าด้วยเรือนจำ  พ.ศ. 2545 ลง 28 พ.ย.45

3. คำสั่ง ทบ. ที่ 167-2548  เรื่องชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง 22 มี.ค.48

4. พ.ร.บ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479

5. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2503 ลง 1 ก.ค. 03

6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. 2540 ลง 18 ก.ย. 40

6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจำทหาร พ.ศ. 2551

   
© ALLROUNDER