การตรวจการจัดหา

 

1. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 115-9687 เรื่อง ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ ลง 25 ก.ค.2493

2. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 23-1813 เรื่อง ให้จัดส่งและรักษาสิ่งของตัวอย่างตามสัญญา ลง 11 ก.พ.2493

3. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 23-1942 เรื่องการใช้แบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา ลง 27 ม.ค.98

4. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 63 - 2509 เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดหาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ลง 15 มี.ค.09

5. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 3 - 2520 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อและการจ้าง ลง 6 ม.ค.20

6. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0804-12498 เรื่อง การปิดอากรในหนังสือข้อตกลง ลง 13 ก.ค. 22

7. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 75-2525 เรื่องการบริหารงบประมาณเครดิตเพื่อการซ่อมบำรุงของ ผบ.หน่วยกำลังรบระดับกองทัพภาคและกองพล ลง 12ก.พ.25

8. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 383-2525 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง ลง 8 ก.ค.25

9. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0318-06056 เรื่อง  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ลง 13 เม.ย.26

10. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-9017 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ลง 15 เม.ย.29

11. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 53-2531 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างฯ ลง 15 ม.ค.31

12. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 620-2531  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและการดำเนินกรรมวิธีในการจัดซื้อหรือจ้าง

13. หนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 040-4350 เรื่อง การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุในการประกวดราคา ลง 9 พ.ค. 32

14. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-11972 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องฯ ลง 13 ต.ค.32

15. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 908-2534  เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วย ลง 25 ก.ค.34

16. ระเบียบ ทบ.  ว่าด้วยการทำสัญญาและการบอกเลิกสัญญา พ.ศ.2536 ลง 14 พ.ค.36

17. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 3692536 เรื่อง  การจัดหาและการซ่อมบำรุงรายย่อย โดยการใช้เงินงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก ลง 6 มิ.ย.36

18. ระเบียบ ทบ.  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2536 ลง 6 ส.ค.36

19. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-10201-37 เรื่อง  มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ลง 16 ก.พ.37

20. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-5347-37 เรื่อง งานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ลง 13 พ.ค.37

21. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-10432-38 เรื่อง  การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลง 28 ส.ค.38

22. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ

23. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-3388 เรื่อง ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ลง 26 มี.ค. 39

24. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-4069 เรื่อง การดำเนินการสั่งซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ลง 29 พ.ย. 39

25. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0811-16107 เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณอากรแสตมป์ ลง 25 พ.ย. 40

26. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-461 เรื่อง การกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 13 ก.พ. 41

27. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-1520  เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาฯ ลง 18 ก.พ. 41

28. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-5838-42 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง ลง 17 พ.ค. 42

29. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-12040 เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกน ลง 15 ก.ย. 42

30. หนังสือ สตง. ที่ตผ.0001-ว.86 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่างสารการประกาศประกวดราคา ลง10 กพ43

31. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-365 เรื่องแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันฯ ลง 15 กพ43

32. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-14574-42 เรื่องหารือการปฏิบัติตามระเบียบ สร. เกี่ยวกับการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ลง 29 ก.พ. 43

33. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-3365 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารฯ ลง 28 มีค 43

34. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-3364 เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลง 21 ต.ค.42 ฯ ลง 30 มี.ค. 43

35. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4738 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคา ลง 27 เม.ย. 43

36. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4737 เรื่อง จรรยาบรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ลง 25 พ.ค. 43

37. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4739 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ลง 13 พ.ค.43

38. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-3814 เรื่อง ขอหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง ลง 5 มิ.ย. 43

39. หนังสือ สร. ที่ นร.(กวพ.)1305-ว.7914 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง ลง 22 ก.ย. 43

40. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-14972 เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ลง 31 ต.ค. 43

41. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห  0406-13149 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 4 พ.ค. 44

42. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 476-44 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 10 พ.ค. 44

43. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-11498 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ ลง 24 ส.ค. 44

44. หนังสือ กบ.ทบ. ที่  กห 0404-10435 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมติ ครม. เมื่อ 13 มี.ค.44 ฯ ลง 4 ต.ค. 44

45. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-18333 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญาฯ ลง 18 ก.พ. 45

46. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-3249 เรื่อง หารือการปฏิบัติในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ฯ ลง 18 เม.ย. 45

47. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-1582 เรื่อง การส่งและการปิดประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนฯ ลง 25 เม.ย.45

48. คำสั่ง ทบ. ที่ 214-2545 เรื่อง การปิดและการส่งประกาศประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนฯ ลง 10 พ.ค. 45

49. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-7178 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ ลง 14 พ.ค. 45

50. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ที่ กห 0404-4628 เรื่อง การซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบปะปาในพื้นที่หน่วยต่างๆ ลง 29 พ.ย.45

51. คำสั่ง ทบ. ที่ 277-2546 เรื่อง นโยบายการแบ่งมอบงานก่อสร้างของกองทัพบก ลง 15 ม.ค. 40

52. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-1652 เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลง 14 ก.พ. 46

53. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-2761 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 30 ก.ค.46

54. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406-1027 เรื่องยกเลิกการกำหนดวงเงินในการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์และอาคารในงบบริหารหน่วย ลง 8 มี.ค. 48

55. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-9229 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 4 ก.ค. 48

56. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.2-48 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ ลง 13 ก.ย. 49

57. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-14241 เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอาการแสตมป์ฯลง 10 ม.ค.50

58. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.(กวพ.อ.)0408.4-ว.124 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาฯลง 9 เม.ย.50

59. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-1279 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆของ ทบ.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ลง 14 ส.ค.50

60. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421-8099 เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ ทบ.3 สายงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ลง 29 ส.ค. 50

61. หนังสือ กค. ที่ กค.0406.4-ว.18 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลง 27 ก.พ. 51

62. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-6429 เรื่อง ขอหารือแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 17 ก.ค.52

63. คำสั่ง ทบ. ที่ 1604-53 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลง 30 ธ.ค. 53

64. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 ลง 18 ส.ค. 54

65. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-4889 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ลง 20 เม.ย. 55

66. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-17387 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติราชการฯ ลง 4 ม.ค.56

67. คำสั่ง ทบ. ที่ 282-2556 เรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วยฯ ลง 20 ก.ย.56

68. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-17591 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯลง 17 ธ.ค.56

69. คำสั่ง ทบ. ที่ 156-2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ. ลง 26 พ.ค. 57

70. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ. 2557 ลง 31 ก.ค. 57

71. ประกาศ สร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลง 13 ก.พ.58

72. คำสั่ง กห(เฉพาะ) ที่ 200-58 เรื่อง การพัสดุ ลง 25 พ.ค. 58

73. หนังสือ กค(กวพ.) ที่ 0421.3-ว.258 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางฯ ลง 24 ก.ค. 58

74. คำสั่ง ทบ. ที่ 555-2558 เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ แผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหา ลง 17 ก.ย. 58

75. ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

76. ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

77. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สาระสำคัญที่แตกต่างจากระเบียบ สร. พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2549

78  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๙/๖๐ เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

79. การจัดหาของกองทัพบก

80.  คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

81.  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

82.  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1249/60 เรื่องการทำสัญญาและการบริหารสัญญา 22 กันยายน 2560

83.  กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้

84.  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Governmrnt Procurement : e-GP)

85.  การยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด ๖ พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

86.  การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฯ

87. แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.

 

   
© ALLROUNDER