การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การตรวจการจัดหา และงานก่อสร้าง

( Update 27/10/65)
 

1. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 23/1942 เรื่องการใช้แบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา ลง 27 ม.ค.98

2. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 63/2509 เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดหาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ลง 15 มี.ค.09

3. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0804/12498 เรื่อง การปิดอากรในหนังสือข้อตกลง ลง 13 ก.ค. 22

4. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 75/2525 เรื่องการบริหารงบประมาณเครดิตเพื่อการซ่อมบำรุงของ ผบ.หน่วยกำลังรบระดับกองทัพภาคและกองพล ลง 12ก.พ.25

5. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 383/2525 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง ลง 8 ก.ค.25

6. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0318/06056 เรื่อง  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ลง 13 เม.ย.26

7. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 53/2531 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างฯ ลง 15 ม.ค.31

8. หนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 040/4350 เรื่อง การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุในการประกวดราคา ลง 9 พ.ค. 32

9. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 369/2536 เรื่อง  การจัดหาและการซ่อมบำรุงรายย่อย โดยการใช้เงินงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก ลง 6 มิ.ย.36

10. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/10201/37 เรื่อง  มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ลง 16 ก.พ.37

11. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/10432/38 เรื่อง  การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลง 28 ส.ค.38

1
2. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/9617 เรื่อง การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าหลักประกันซองสำหรับงานก่อสร้าง ลง 11 ก.ย. 38

13. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0811/16107 เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณอากรแสตมป์ ลง 25 พ.ย. 40 (Update 27/10/65)

14. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/461 เรื่อง การกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 13 ก.พ. 41

15. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/1520  เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาฯ ลง 18 ก.พ. 41

16. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/5838/42 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง ลง 17 พ.ค. 42

17. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/12040 เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกน ลง 15 ก.ย. 42

18. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/365 เรื่องแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันฯ ลง 15 กพ43

19. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/14574/42 เรื่องหารือการปฏิบัติตามระเบียบ สร. เกี่ยวกับการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ลง 29 ก.พ. 43

20. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/3365 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารฯ ลง 28 มีค 43

21. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/4738 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคา ลง 27 เม.ย. 43

22. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/4737 เรื่อง จรรยาบรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ลง 25 พ.ค. 43

23. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/4739 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ลง 31 พ.ค.43

24. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/14972 เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ลง 31 ต.ค. 43

25. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห  0406/13149 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 4 พ.ค. 44

26. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 476/44 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 10 พ.ค. 44

27. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/11498 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ ลง 24 ส.ค. 44

28. หนังสือ กบ.ทบ. ที่  กห 0404/10435 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมติ ครม. เมื่อ 13 มี.ค.44 ฯ ลง 4 ต.ค. 44

29. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/3249 เรื่อง หารือการปฏิบัติในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ฯ ลง 18 เม.ย. 45

30. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/7178 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ ลง 14 พ.ค. 45

31. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ที่ กห 0404/4628 เรื่อง การซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบปะปาในพื้นที่หน่วยต่างๆ ลง 29 พ.ย. 45

32. คำสั่ง ทบ. ที่ 277/2546 เรื่อง นโยบายการแบ่งมอบงานก่อสร้างของกองทัพบก ลง 15 ม.ค. 40

33. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/1652 เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลง 14 ก.พ. 46

34. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/2761 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 30 ก.ค.46

35. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/1027 เรื่องยกเลิกการกำหนดวงเงินในการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์และอาคารในงบบริหารหน่วย ลง 8 มี.ค. 48

36. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/14241 เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอาการแสตมป์ฯลง 10 ม.ค.50

37. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0408.4/ว 124 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาฯลง 9 เม.ย.50

38. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1279 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆของ ทบ.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ลง 14 ส.ค.50

39. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/8099 เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ ทบ.3 สายงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ลง 29 ส.ค. 50

40. หนังสือ กค. ที่ กค.0406.4/ว.18 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลง 27 ก.พ. 51

41. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/6429 เรื่อง ขอหารือแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 17 ก.ค.52

42. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 ลง 18 ส.ค. 54

43. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/4889 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ลง 20 เม.ย. 55

44. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/17387 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติราชการฯ ลง 4 ม.ค.56

45. คำสั่ง ทบ. ที่ 282/2556 เรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วยฯ ลง 20 ก.ย.56

46. คำสั่ง ทบ. ที่ 156/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ. ลง 26 พ.ค. 57

47. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ. 2557 ลง 31 ก.ค. 57

48. คำสั่ง ทบ. ที่ 555/2558 เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ แผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหา ลง 17 ก.ย. 58

49. สรุปประเด็นข้อแตกต่างของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ

50. การจัดหาของกองทัพบก

51. แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.

52. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ลง 24 ส.ค. 60

53. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 เรื่อง รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ 2.4 ลง 16 ก.ค. 61

54. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/1237/30 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติอาคาร ลง 13 ก.พ. 30

55. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1380/63  เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลง 27 ต.ค. 63 (Update 27/10/65)

56. คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 265/65 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห. ลง 5 ก.ค. 65 (Update 27/10/65)

57. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1042/65 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาของ ทบ. ลง 31 ส.ค. 65  (Update 27/10/65)

58. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1043/65 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของ ทบ. ลง 31 ส.ค. 65  (Update 27/10/65)

59. คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1248/60 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ลง 22 ก.ย.60 (Update 27/10/65)

60. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ลง 1 พ.ค. 62 (Update 27/10/65)

 

ตรวจพิเศษงานก่อสร้าง (่งานสนาม)

1. หนังสือ สบพ.กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1725 ลง 7 มิ.ย. 64 เรื่อง ระเบียบ ยย.ทบ. ว่าด้วยการกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา พ.ศ. 2564 (Update 27/10/65)


- คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) ยย.ทบ. (Update 20/10/65)

- ภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ.2566 (เล่มเหลือง) ยย.ทบ. (Update 20/10/65)
 

Update 20/10/65 

   
© ALLROUNDER