รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

การตรวจการจัดหา

 

1. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 23-1942 เรื่องการใช้แบบใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา ลง 27 ม.ค.98

2. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 63 - 2509 เรื่อง ความรับผิดชอบในการจัดหาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ลง 15 มี.ค.09

3. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0804-12498 เรื่อง การปิดอากรในหนังสือข้อตกลง ลง 13 ก.ค. 22

4. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 75-2525 เรื่องการบริหารงบประมาณเครดิตเพื่อการซ่อมบำรุงของ ผบ.หน่วยกำลังรบระดับกองทัพภาคและกองพล ลง 12ก.พ.25

5. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 383-2525 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง ลง 8 ก.ค.25

6. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0318-06056 เรื่อง  อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ลง 13 เม.ย.26

7. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 53-2531 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส่ิงปลูกสร้างฯ ลง 15 ม.ค.31

8. หนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 040-4350 เรื่อง การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุในการประกวดราคา ลง 9 พ.ค. 32

9. คำสั่ง ทบ. ที่ กห 3692536 เรื่อง  การจัดหาและการซ่อมบำรุงรายย่อย โดยการใช้เงินงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก ลง 6 มิ.ย.36

10. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-10201-37 เรื่อง  มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ลง 16 ก.พ.37

11. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-10432-38 เรื่อง  การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลง 28 ส.ค.38

1
2. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/9617 ลง 11 ก.ย. 38 เรื่อง การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าหลักประกันซองสำหรับงานก่อสร้าง

13. หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค.0811-16107 เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีจำนวนแห่งสินจ้างที่นำมาคำนวณอากรแสตมป์ ลง 25 พ.ย. 40

14. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-461 เรื่อง การกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 13 ก.พ. 41

15. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-1520  เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาฯ ลง 18 ก.พ. 41

16. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-5838-42 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง ลง 17 พ.ค. 42

17. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-12040 เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกน ลง 15 ก.ย. 42

18. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-365 เรื่องแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันฯ ลง 15 กพ43

19. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-14574-42 เรื่องหารือการปฏิบัติตามระเบียบ สร. เกี่ยวกับการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ลง 29 ก.พ. 43

20. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-3365 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารฯ ลง 28 มีค 43

21. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-3364 เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลง 21 ต.ค.42 ฯ ลง 30 มี.ค. 43

22. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4738 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคา ลง 27 เม.ย. 43

23. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4737 เรื่อง จรรยาบรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ลง 25 พ.ค. 43

24. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-4739 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ลง 13 พ.ค.43

25. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-14972 เรื่อง การลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ลง 31 ต.ค. 43

26. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห  0406-13149 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 4 พ.ค. 44

27. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 476-44 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ลง 10 พ.ค. 44

28. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-11498 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ ลง 24 ส.ค. 44

29. หนังสือ กบ.ทบ. ที่  กห 0404-10435 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมติ ครม. เมื่อ 13 มี.ค.44 ฯ ลง 4 ต.ค. 44

30. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-3249 เรื่อง หารือการปฏิบัติในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ฯ ลง 18 เม.ย. 45

31. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-7178 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการตรวจรับเครื่องปรับอากาศ ลง 14 พ.ค. 45

32. วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. ที่ กห 0404-4628 เรื่อง การซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบปะปาในพื้นที่หน่วยต่างๆ ลง 29 พ.ย.45

33. คำสั่ง ทบ. ที่ 277-2546 เรื่อง นโยบายการแบ่งมอบงานก่อสร้างของกองทัพบก ลง 15 ม.ค. 40

34. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-1652 เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลง 14 ก.พ. 46

35. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-2761 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขกำหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ลง 30 ก.ค.46

36. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406-1027 เรื่องยกเลิกการกำหนดวงเงินในการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์และอาคารในงบบริหารหน่วย ลง 8 มี.ค. 48

37. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-14241 เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอาการแสตมป์ฯลง 10 ม.ค.50

38. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค.(กวพ.อ.)0408.4-ว.124 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาฯลง 9 เม.ย.50

39. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-1279 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆของ ทบ.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ลง 14 ส.ค.50

40. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421-8099 เรื่อง การใช้แบบพิมพ์ ทบ.3 สายงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ลง 29 ส.ค. 50

41. หนังสือ กค. ที่ กค.0406.4-ว.18 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ลง 27 ก.พ. 51

42. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-6429 เรื่อง ขอหารือแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 17 ก.ค.52

43. คำสั่ง ทบ. ที่ 1604-53 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลง 30 ธ.ค. 53
 
     (ยกเลิก ตามคำสั่ง ทบ (เฉพาะ) ที่ 1524/60 ลง 17 พ.ย. 60) *** 

44. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 ลง 18 ส.ค. 54

45. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404-4889 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ลง 20 เม.ย. 55

46. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-17387 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติราชการฯ ลง 4 ม.ค.56

47. คำสั่ง ทบ. ที่ 282-2556 เรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วยฯ ลง 20 ก.ย.56

48. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404-17591 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯลง 17 ธ.ค.56

49. คำสั่ง ทบ. ที่ 156-2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ. ลง 26 พ.ค. 57

50. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ. 2557 ลง 31 ก.ค. 57

51. หนังสือ กค(กวพ.) ที่ 0421.3-ว.258 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางฯ ลง 24 ก.ค. 58

52. คำสั่ง ทบ. ที่ 555-2558 เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ แผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหา ลง 17 ก.ย. 58

53. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สาระสำคัญที่แตกต่างจากระเบียบ สร. พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2549

54  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๙/๖๐ เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ *** (ยกเลิก) ***

55. การจัดหาของกองทัพบก

56.  คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม *** (ยกเลิก) ***

57.  คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

 

59.  กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้

60.  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Governmrnt Procurement : e-GP)

61.  การยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด ๖ พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

62.  การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฯ

63
. แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.

64. คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2562 การปฏิบัติในการส่งมอบงาน 

------------------------------------------------ Update 22/10/62--------------------------------------------------->

65. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1524/60 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ลง 17 พ.ย. 60

66. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลง 24 ส.ค. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

67. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ที่ 0405.2/ว.398 ลง 12 ต.ค. 62 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

68. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว.395 ลง 10 ต.ค. 60 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานรัฐ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

69. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 16 ก.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ 2.4

70. หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0404/1237/30 ลง 13 ก.พ. 30 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติอาคาร

71. คำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 62/62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ลง 30 ก.ย. 62

 72. คำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1592/62 เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก


Update 04/12/2562


 

   
© ALLROUNDER