รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

การตรวจกิจการทั่วไป

๑. ระเบียบการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

     - ระเบียบ คำสั่งในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร (Update 04/02/65)

 
     - ไฟล์รวมระเบียบ คำสั่ง การบริการกำลังพล (รวมไฟล์) (Update 08/11/64)

 
    - ระเบียบการบริการกำลังพลฯ ๕ ไฟล์  (Update 21/07/64)

๑.๑ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (พิทักษ์พลพิเศษ) พ.ศ. 2564

๑.๒
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก พ.ศ.2563


๑.๓
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2564

๑.๔
หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404_3970 ลง 30 พ.ย. 63 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ

๑.๕
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401_1235 ลง 22 เม.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติและออกปฏิบัติราชการสนาม

๑.๖ 396-2563 ลง 14 ก.ย. 63เรื่องการกำหนดสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย


๑.๗ 3970 ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยง


๑.๘
ขออนุมัติหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล


๑.๙ คำสั่ง ทบ.ที่ 20-2562 ลง 22 ม.ค.62 เรื่องให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ ประเภทเครื่องแต่งกาย

๑.๑๐ คู่มือจ่ายตรงเงินเดือนพลทหาร

๑.๑๑ แนวทางการเปิดบัญชีและหักเงิน

๑.๑๒ รูปแบบใบจ่ายเงินเดือนพลทหาร ปี 63

๑.๑๓ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน พ.ศ. 2559

๑.๑๔ คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ 154/12589 เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดกำลังพลประจำวัน (แบบ กร.3 ลง 1 พ.ค. 98)

๑.๑๕ แนบท้าย คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ 154/12589

๑.๑๖ 
วิทยุราชการ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/77 ลง 8 ก.พ. 63๒. ระเบียบมาตรการประหยัดพลังงาน

๓. ระเบียบยานพาหนะในและนอกอัตรา

๔. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ

๕. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย ส

๖. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓

 
   - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64
๖.๑ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่ นายทหารจเร ปี 52

๖.๒ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. พ.ศ.2551

๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานคลัง สป.3 สาย พธ

๖.๔ หนังสือ อนุมัติหลักการ การเบิก-จ่าย-เรียกคืนและการรายงานการควบคุมน้ำมันตามอัตราพิกัด

๖.๕ ระเบียบรับ-ส่งหน้าที่ย้ายเลื่อนปลดฯ


๖.๖ การส่งรายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก - รับ สป.

๗. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕


๘. ระเบียบอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง
     ๘.๑ คู่มือประกอบการรับตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง กรมจเรทหารบก (เล่ม 1 พ.ศ.2530)


.  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑


๑๐. คู่มือปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษา สป.๓ สาย พธ. 

๑๑. คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)   
© ALLROUNDER