การตรวจกิจการทั่วไป

๑. ระเบียบการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

 
    - ระเบียบการบริการกำลังพลฯ ๕ ไฟล์  (Update 21/07/64)

๒. ระเบียบมาตรการประหยัดพลังงาน

๓. ระเบียบยานพาหนะในและนอกอัตรา

๔. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ

๕. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย ส

๖. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓

 
   - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64

๗. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

๘. ระเบียบอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

.  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐. คู่มือปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษา สป.๓ สาย พธ. 

๑๑. คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)


   
© ALLROUNDER