การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การตรวจกิจการทั่วไป (Update 12/11/65)

1. ระเบียบการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

     - หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห 0421/733 ลง 8 ก.พ. 65 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการใช้ระบบงานใบลาอิเล็กทรอนิกส์ทหารกองประจำการ ควบคู่ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556 (Update 25/07/65)

     - หนังสือ สบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0421/3534 ลง 16 มิ.ย. 65 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการในรูปแบบที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Update 25/07/65)


     - หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1899 ลง 17 มิ.ย. 65 เรื่อง แนวทาง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการของกำลังพล ทบ. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Update 25/07/65)


     - ระเบียบ คำสั่งในการตรวจบริการกำลังพล รปภ.และการเลี้ยงดูทหาร (Update 04/02/65)

 
     - ไฟล์รวมระเบียบ คำสั่ง การบริการกำลังพล (รวมไฟล์) (Update 08/11/64)

 
    - ระเบียบการบริการกำลังพลฯ 5 ไฟล์  (Update 21/07/64)

1.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (พิทักษ์พลพิเศษ) พ.ศ. 2564

1.2 
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก พ.ศ.2563


1.3 
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2564

1.4 
หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/3970 ลง 30 พ.ย. 63 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ

1.5 
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1235 ลง 22 เม.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพล ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติและออกปฏิบัติราชการสนาม

1.6 396/2563 ลง 14 ก.ย. 63เรื่องการกำหนดสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย


1.7 3970 ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกอบเลี้ยง


1.8 ขออนุมัติหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล


1.9 คำสั่ง ทบ.ที่ 20/2562 ลง 22 ม.ค.62 เรื่องให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ ประเภทเครื่องแต่งกาย

1.10 คู่มือจ่ายตรงเงินเดือนพลทหาร

1.11 แนวทางการเปิดบัญชีและหักเงิน

1.12 รูปแบบใบจ่ายเงินเดือนพลทหาร ปี 63

1.13 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน พ.ศ. 2559

1.14 คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ 154/12589 เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดกำลังพลประจำวัน (แบบ กร.3 ลง 1 พ.ค. 98)

1.15 แนบท้าย คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ 154/12589

1.16 
วิทยุราชการ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/77 ลง 8 ก.พ. 632. ระเบียบมาตรการประหยัดพลังงาน

- คำสั่ง ทบ. ที่ 219/2552 ลง 28 ก.ค. 52 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของกองทัพบก (Update 12/11/65)

คำสั่ง ทบ. ที่ 220/2552 ลง 28 ก.ค. 52 เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก  (Update 12/11/65)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำปะปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณงบงานบริหารหน่วย พ.ศ.2546  (Update 12/11/65)

- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/465 ลง 10 ก.ค. 52 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดของ ทบ.  (Update 12/11/65)

- หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/2141 ลง 8 มิ.ย. 63 เรื่องขออนุมัติแต่งคั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานด้านการสาธารณูปโภคของ ทบ.  (Update 12/11/65)

หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/2990 ลง 27 ก.ค. 48 เรื่อง แนวทางประหยัดการใช้สาธารณูปโภคใน ทบ.  (Update 12/11/65)

หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/3796 ลง 3 ต.ค. 46 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและประปาฯ พ.ศ.2532  (Update 12/11/65)


3. ระเบียบยานพาหนะในและนอกอัตรา

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/15582 ลง 21 มิ.ย. 65 เรื่อง ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 (Update 25/07/65)


4. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ

5. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย ส

6. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓

 
   - ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องการตรวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) Update 28/06/64

6.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่ นายทหารจเร ปี 52

6.2 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. พ.ศ.2551

6.3 คู่มือการปฏิบัติงานคลัง สป.3 สาย พธ

6.5 หนังสือ อนุมัติหลักการ การเบิก-จ่าย-เรียกคืนและการรายงานการควบคุมน้ำมันตามอัตราพิกัด

6.5.1 ระเบียบรับ-ส่งหน้าที่ย้ายเลื่อนปลดฯ

6.6 การส่งรายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก - รับ สป.

6.7 
หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2696 ลง 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ประจำเดือนของหน่วยสัสดี (Update 09/08/65)

6.8 
หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2697 ลง 15 ก.ย. 64 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ สำหรับยุทโธปกรณ์และเครื่องมือกลสายวิทยาศาสตร์ ในการใช้งาน การซ่อมบำรุง และการฝึกเจ้าหน้าที่เบื้องต้น (Update 09/08/65)


7. ระเบียบสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5


8. ระเบียบอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง
     8.1 คู่มือประกอบการรับตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิง กรมจเรทหารบก (เล่ม 1 พ.ศ.2530)

     8.2  หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/5659 ลง 26 ต.ค. 65 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการครอบครอง และการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (Update 04/11/65)9.  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ พ.ศ. 2551


10. คู่มือปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษา สป.3 สาย พธ. 

11. คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้)   
© ALLROUNDER