1. คำสั่งกองทัพก ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๑ 1

     คำสั่งกองทัพก ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๑ 

     ผนวก ก กำหนดการตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑

     ผนวก ก กำหนดการตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒

     ผนวก ข กำหนดการตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน

     ผนวก ค กำหนดการตรวจการจัดหา

     ผนวก ง กำหนดการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร

     ผนวก จ  รายชื่อชุดตรวจทั่วไป ชุดที่ 1

     ผนวก จ  รายชื่อชุดตรวจทั่วไป ชุดที่ 2

     ผนวก ฉ รายชื่อชุดตรวจทหารพราน

     ผนวก ช ชุดตรวจการจัดหา

     ผนวก ซ รายชื่อชุดตรวจส่ายงานสัสดีและเรือนจำทหาร

     ผนวก ด. รายชื่อชุดตรวจพิเศษ

   
© ALLROUNDER