รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

 

 

 

การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา

 

   บทที่ ๑ การเตรียมการรับตรวจ

 

    

 


 

   บทที่ ๒ การรับ-ส่งหน้าที่

 

 


 

   บทที่ ๓ การเบิก-รับ สป.

 

 


 

   บทที่ ๔ การควบคุมทางบัญชี

 

 


   

    บทที่ ๕ การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุง

 

 


 

   บทที่ ๖ การจำหน่าย สป.

 

 

 


 

    บทที่ ๗ การตรวจและรายงานสถานภาพ

 

 


 

   บทที่ ๘ การขอใช้รถ

 

 


 

 

   
© ALLROUNDER