KM Park

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร                                      ศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารสื่อสาร             ศูนย์การเรียนรู้ นสศ. 

ศูนย์การศึกษา ค่ายจักรพงษ์                                   ศูนย์การศึกษา มทบ.13                          ศูนย์การศึกษา ค่ายนวมินทราชินี

ศูนย์การศึกษา ทภ.2                                           ศูนย์การศึกษา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์           ศูนย์การศึกษา สวพ.ทบ. 

ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์                                 ศูนย์การศึกษา ค่ายจิรประวัติ                      ศูนย์การศึกษาค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.15                                        ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก                    กรมกำลังพลทหารบก 

ศูนย์การศึกษา พล.ร.9                                         ศูนย์การศึกษา พล พัฒนา.1                     ศูนย์การศึกษา บชร.1

ศูนย์การเรียนรู้ สก.ทบ.                                         ศูนย์การเรียนรู้ กรมจเรทหารบก                  ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรสิงหนาท

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การบินทหารบก                           ศูนย์การศึกษา มณฑลทหารบกที่ 33            ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4 

ศูนย์การเรียนรู้ นปอ.                                            หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน                    ศูนย์การจัดการเรียนรู้กรมการทหารช่าง  

ศูนย์การเรียนรู้ สห.ทบ.                                         ศูนย์การศึกษา ม.พัน 28                         ศูนย์การเรียนรู้ ขส.ทบ.  

ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 5                          ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดทหารบกปัตตานี          ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 15 ม.พัน.15  

ฝ่ายยุทธการ พล.ร.5 ยุทธการ                                 ศูนย์การเรียนรู้กองพันทหารสื่อสารที่ 15        ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 

ศูนย์การเรียนรู้ พล.พัฒนา 4                                   ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.41                           ศูนย์การเรียนรู้ กรม ทพ.42 

ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.24                                       ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 5          ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.42   

ศูนย์การเรียนรู้ ขกท.                                            ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ท.ส.                         ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารช่างที่ 8

ศูนย์การเรียนรู้ ดย.ทบ.                                         ศูนย์การเรียนรู้ ม.26                               ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 

ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5    ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารช่างที่ 15            ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 

ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5                         ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารราบที่ 25                ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนสุนัขทหาร 

ศูนย์การเรียนรู้ ร.25 พัน.3                                    ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15        ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25

ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5                     ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสัตว์ทหารบก              ศูนย์การเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  

ศูนย์การเรียนรู้ กรมแพทย์ทหารบก                            ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารพรานที่ 46              ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5

ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 19                         ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.24 บชร.4               ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 16  

ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารม้าที่ 2                               ศูนย์การเรียนรู้ ยย.ทบ.                             ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้า ที่ 18

 


 

ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัตน์                                   ศูนย์การศึกษา มทบ.11

ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ                                     ศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน

ศูนย์การศึกษา มทบ.12                                       ศูนย์การศึกษา พล.2 รอ.

ศูนย์การศึกษา ทภ.3                                           ศูนย์การศึกษา บก.ทภ.1

ศูนย์การศึกษา พล.1 รอ.                                      ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 11

ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 3                          ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารม้าที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.13                                       ศูนย์การเรียนรู้ สตน.ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้ ยก.ทบ.                                         ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.41

กรมแพทย์ทหารบก                                             ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.41

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารม้า                               ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.15

ศูนย์การเรียนรู้ พล.ม.2 รอ.                                    ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี

ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.5                                         ศูนย์การเรียนรู้ นฝ.นศท.จทบ.ส.ฎ.

ศูนย์การเรียนรู้ บชร.4                                          ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 12

ศูนย์การเรียนรู้ กวก.กง.ทบ.                                    ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20

ศูนย์การเรียนรู้ ศสร.                                             ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5

ศูนย์การเรียนรู้ กรมการสัตว์ทหารบก                           ศูนย์การเรียนรู้ ร.15 พัน.1

ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15                   ศูนย์การเรียนรู้ กบ.ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้ กรมข่าวทหารบก                                ศูนย์การเรียนรู้ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ 5

ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารช่างที่ 5                          ศูนย์การเรียนรู้ กองพันเสนารักษ์ที่ 8

ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารม้าที่ 1                            ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 10

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 


 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER