กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

pic21

 

วีดีทัศน์ ตัวอย่างการเตรียมการรับตรวจ กองทุน ฯ

 

 

 

 1. เอกสารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ (สทบ.)

- การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.๒๕๔๙
- การพิจารณาเงินกู้
- คู่มือการจดทะเบียน
- แบบขอจดทะเบียน
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ ๒)
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ (ฉบับที่ ๓)


2. เอกสาร ทบ. (หนังสือ กพ.ทบ.)

- หนังสือ กพ.ทบ. ๑๑๗๕
- หนังสือ กพ.ทบ. ๑๓๒๓
- หนังสือ กพ.ทบ. ๒๓๙๒
- หนังสือ กพ.ทบ. ๓๓๙๙
- หนังสือ กพ.ทบ. ๓๖๗๓


3. คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๕๔/๒๕๕๘


4. พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗


5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


6. แบบประเมินการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี ๒๕๕๙


7. คู่มือประกอบแบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจำปี ๒๕๕๙


8. ข้อมูลประกอบการประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙


9. หนังสือแจ้งหน่วยรับผิดชอบกองทุน ฯ


10. กำหนดการตรวจ

- ห้วงเดือน พ.ค. ๕๙
- ห้วงเดือน เม.ย. ๕๙
- ห้วงเดือน มี.ค.๕๙
- ห้วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ๕๙


11. รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ และเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อประสานการปฏิบัติ)


12. ตัวอย่างระเบียบกองทุน บัญชีที่ ๒


 

   
© ALLROUNDER