การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

การส่งกำลังบำรุง ทบ.

pic802

 กระดานข่าว

 1.    หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุง


 2.    กำหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก


 3.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย


 4.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙


 5.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔


 6.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔


 7.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๑๙


 8.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐


 9.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒


10.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๗


11.   ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐


12.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑


13.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒


 

 

   
© ALLROUNDER