รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

การส่งกำลังบำรุง ทบ.

pic802

 กระดานข่าว

 1.    หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุง


 2.    กำหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก


 3.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย


 4.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙


 5.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔


 6.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔


 7.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๑๙


 8.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐


 9.    ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒


10.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การทำลายกระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๗


11.   ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐


12.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑


13.   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒


 

 

   
© ALLROUNDER