การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 


แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ 

คู่มือประกอบแบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ 

แบบบันทึกผลการตรวจการบริหารกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑

ข้อมูลที่ต้องการประกอบการประเมินผล


1.  เอกสาร ทบ.

       คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๖/๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 

       คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการนำร่องกองทุนชุมชนกองทัพบก 

       วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๙ (เงินสมทบ, ประกันความเสี่ยง) 

       หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๗๕ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ทบ. 

       หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๒๓ การรายงานผลการดำเนินโครงการกองทุนชุมชน ทบ. 

       หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๙๒ การรายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. 

       หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๑๗ รายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. และขออนุมัติแนวทางการรายงานผลฯ 

       หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๓๙๙ แนวทางการปฏิบัติของกองทุนชุมชนที่อยู่ในการกำกับของ มทบ.๑๑ 

       หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๖๗๓ ขอให้รายงานสถานภาพการเงินกองทุนชุมชนทหาร 

       หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๑๔๐๐ ขอส่งรายชื่อกองทุนที่ตรวจพบปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารงานฯ 


       

2.  เอกสาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ (สทบ.)

       พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชมเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

       คู่มือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

       แบบคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนชุมชนทหารฯ 

       คู่มือการพิจารณาเงินกู้ สำหรับคณะกรรมการฯ 


       คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER