การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 

และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒

 

๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๙๗๙๔ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๑

เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒


 - แบบประเมินการบริหารงานกองทุน

- คู่มือการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน 

- ข้อมูลท่ี่ต้องการประกอบการรับตรวจ

- แบบบันทึกผลการตรวจกองทุน

- แบบสรุปผลการตรวจกองทุน

- กำหนดการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.(๑)

- กำหนดการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.(๒)


updata 21/1/2562

 

 

   
© ALLROUNDER