คำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๗๘/๒๕๖๓

 

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ผู้บริหารหน่วย)

 

 

คู่มือประกอบแบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

บันทึกการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 

ผังการจัดโต๊ะรับตรวจ

ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือน กพ.ทบ.

อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำ มทบ.

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่ง ทบ. ๒ - ๒๕๕๗ กำหนดมาตฐานโต๊ะหมู่บูชา

๒. คำสั่ง ทบ. สุขาภิบาล ๔๘

๓. คำสั่ง ทบ. คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

๔. คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ.

๕. คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. ว.กพ.ทบ. ๗๘๔ (ดูแลบุพการี)

๗. หนังสือ กพ.ทบ. ๒๙๐๖ (ยาเสพติด)

๘. หนังสือ กพ.ทบ. ๑๘๕๒ (ให้จัดเก็บเอกสาร)

๙. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๕๐๕ (เน้นย้ำการปฏิบัติ)

๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๘๗๒ (เน้นย้ำการปัญหาหนี้สิน)

๑๑. อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ.


 

 

 

 

 

 

 updata 03/01/2563 K

   
© ALLROUNDER