การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

 

๑. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓


กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

๑. กำหนดการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ห้วง ม.ค. - ก.พ. ๖๓)


แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

 

๐. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (แบบรวม)

๑. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๖๓ (ตอนที่ ๑ และ ๒ (คุณภาพชีวิตฯ))

๒. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๖๓ (ตอนที่ ๑ และ ๓ (สป.๓))

๓. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๖๓ (ตอนที่ ๑ และ ๓ (สป.๕))


คู่มือประกอบแบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

 

๑. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี ๖๓ (ตอนที่ ๒ คุณภาพชีวิตฯ)

๒. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี ๖๓ (ตอนที่ ๓ สป.๓)

๓. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี ๖๓ (ตอนที่ ๓ สป.๕)

เพิ่มเติม 

- หัวข้อการตรวจ เรื่องคลังตำเเหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่ง ทบ. ๒ - ๒๕๕๗ กำหนดมาตฐานโต๊ะหมู่บูชา

๒. คำสั่ง ทบ. สุขาภิบาล ๔๘

๓. คำสั่ง ทบ. คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

๔. คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ.

๕. คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. ว.กพ.ทบ. ๗๘๔ (ดูแลบุพการี)

๗. หนังสือ กพ.ทบ. ๒๙๐๖ (ยาเสพติด)

๘. หนังสือ กพ.ทบ. ๑๘๕๒ (ให้จัดเก็บเอกสาร)

๙. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๕๐๕ (เน้นย้ำการปฏิบัติ)

๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๘๗๒ (เน้นย้ำการปัญหาหนี้สิน)

๑๑. อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประ มทบ.


 

 

 

 

 

 

 updata 03/01/2563 K

   
© ALLROUNDER