การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว 

ของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑

 

        คำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวกองทัพบก และ การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ 

         การจัดทำแผนงาน โครงการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ 


         แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การเตรียมการรับตรวจ 

         บันทึกผลการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่องการเตรียมการรับตรวจ


         แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนากำลังพลและครอบครัว(การพัฒนาร่างกายกำลังพล และการพัฒนาจิตใจ)

         บันทึกผลการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนากำลังพลและครอบครัว (การพัฒนาร่างกายกำลังพล และการพัฒนาจิดใจ)


         แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนากำลังพลและครอบครัว(การพัฒนาความรู้ และสวัสดิการ)

         บันทึกผลการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนากำลังพลและครอบครัว (การพัฒนาความรู้ และสวัสดิการ)


         แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อม การพัฒนาสภาพแวดล้อม

         บันทึกผลการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อม


         แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การแก้ปัญหาหนี้สิน

         บันทึกผลการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก เรื่อง การแก้ปัญหาหนี้สิน


 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก   

           คู่มือการพัฒนาสมถรรถภาพร่างกายทหาร  

           คำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๕/๒๕๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ   

           คำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๖๗/๒๕๔๘ เรื่อง ชี่แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 

           หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๒ (ให้จัดเก็บเอกสาร) 

           หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ (แนวทางแก้ปัญหาหนี้) 

           วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๘๔ (ดูแลบุพการี) 

           หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๗๖ กระบี่ร่วมพิธีพระบรมศพ 

           วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๕๔ ติดป้ายชื่อในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบทุกชนิด 

           หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๐๕ เน้นย้ำการปฏิบัติพลทหาร 

           การทำแผนงานโครงการ 

           ตัวอย่างแผนงานฯ 

           ตัวอย่างแผนงาน 


           คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ประจำปี ๒๕๖๑

 

   
© ALLROUNDER