การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

 

๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑

เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพฯ 

๒. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๗๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒


กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

ห้วง ม.ค. - ก.พ. ๖๒

๑. กำหนดการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ(๑)

๒. กำหนดการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ(๒)


แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

๐. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (แบบรวม)

๑. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ ๑ และ ๒ (คุณภาพชีวิตฯ))

๒. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ ๑ และ ๓ (สป.๓))

๓. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี62 (ตอนที่ ๑ และ ๓ (สป.๕))


 

คู่มือประกอบแบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

๑. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ ๒ คุณภาพชีวิตฯ)

๒. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ ๓ สป.๓)

๓. คู่มือประกอบแบบประเมินผลคุณภาพชีวิตฯ ปี62 (ตอนที่ ๓ สป.๕)


 updata 04/12/2561

   
© ALLROUNDER