การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

 

๑. คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๕๖๖ ลง ๓๐ เม.ย. ๖๓


กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓


แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓

ตามโครงการ "กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด"

                                                                                  แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (แบบรวม)

                                                                               แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ผู้บริหารหน่วย)


คู่มือประกอบแบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ 

ตามโครงการ "กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด"

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่ง ทบ. ๒ - ๒๕๕๗ กำหนดมาตฐานโต๊ะหมู่บูชา

๒. คำสั่ง ทบ. สุขาภิบาล ๔๘

๓. คำสั่ง ทบ. คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

๔. คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ.

๕. คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. ว.กพ.ทบ. ๗๘๔ (ดูแลบุพการี)

๗. หนังสือ กพ.ทบ. ๒๙๐๖ (ยาเสพติด)

๘. หนังสือ กพ.ทบ. ๑๘๕๒ (ให้จัดเก็บเอกสาร)

๙. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๕๐๕ (เน้นย้ำการปฏิบัติ)

๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๘๗๒ (เน้นย้ำการปัญหาหนี้สิน)

๑๑. อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ.


 

 

 

 

 

 

 updata 03/01/2563 K

   
© ALLROUNDER