ตรวจกิจการทั่วไป (หน่วยทหารพราน) ปีงบประมาณ 2564

1. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

      - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

      - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่อง การส่งกำลัง สป.๕ (หน่วยใช้)

      - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่อง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา

      - หลักฐานเตรียมการรับตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

 


2. หลักฐานการตรวจ

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลัง สป.๕ สาย สพ.

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง ยานพาหนะในและนอกอัตรา

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกายประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

 


3. หัวข้อการตรวจ

      - หัวข้อการตรวจการบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

      - หัวข้อการตรวจการส่งกำลัง สป.๕

      - หัวข้อการตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา

      - หัวข้อการตรวจอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง


 4. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และเบอร์โทรศัพท์

      - รายชื่อชุดตรวจกรมทหารพราน (เฉพาะห้วงเดือน เม.ย. 64)

      - รายชื่อชุดตรวจกรมทหารพราน

 

***Update 13/11/2563***


   
© ALLROUNDER