การตรวจกิจการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

๑. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

    - ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑

      - การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร                           - การส่งกำลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ.

      - ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน                                                                - การส่งกำลัง สป.๕ สาย สพ.และ วศ.

      - อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง                                       - ยานพาหนะใน-นอกอัตราและการใช้รถประจำหน่วย

      - อนุผนวก 7-1                                                                                    - อนุผนวก 7-2

      - อนุผนวก 7-3                                                                                    - อนุผนวก 7-4

      - อนุผนวก การตรวจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้)


    ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒

      - การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร                           - การส่งกำลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ.

      - ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน                                                                - การส่งกำลัง สป.๕ สาย สพ.และ วศ.

      - อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง                                       - ยานพาหนะใน-นอกอัตราและการใช้รถประจำหน่วย

      - อนุผนวก 7-1                                                                                    - อนุผนวก 7-2

      - อนุผนวก 7-3                                                                                    - อนุผนวก 7-4

 

๒. หลักฐานการตรวจ

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลัง สป.๕ สาย สพ.

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง ยานพาหนะในและนอกอัตรา

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง สป.๒-๔ สาย พธ.(หน่วยใช้)

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง อาวุธประจำกายประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

      - หลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้)
      
  


๓. หัวข้อการตรวจ (Update 5 พ.ย. 63)

      - หัวข้อการตรวจการบริการกำลังพลฯ

      - หัวข้อการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด

      - หัวข้อการตรวจการส่งกำลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ.

      - หัวข้อการตรวจการส่งกำลัง สป.๕

      - หัวข้อการตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา

      - หัวข้อการตรวจอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

      -
หัวข้อการตรวจการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้)  Update 10/06/64


รวมหลักฐานการตรวจ เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ (หน่วยใช้)


๕ รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และเบอร์โทรศัพท์

      - รายชื่อผู้ตรวจชุดที่ 1

      - รายชื่อผู้ตรวจชุดที่ 2

      - รายชื่อชุดตรวจกรมทหารพราน

      - รายชื่อชุดตรวจกรมทหารพราน (ห้วงเดือน เม.ย. 64)


 Update 02/04/64

   
© ALLROUNDER