การตรวจกิจการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

๑. หลักฐานเตรียมการรับตรวจ

ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑


ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒


๒. หลักฐานการตรวจ


๓. หัวข้อการตรวจ (Update 29 ก.ย. 63)


๔. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail และเบอร์โทรศัพท์

 Update 24/10/62


   
© ALLROUNDER