การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้

 

   

ภารกิจ, วิสัยทัศน์ กรมจเรทหารบก

ภารกิจ

   กรมจเรทหารบก มีหน้าที่ตรวจราชการสืบสวนสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก, การสืบสวนสอบสวน, และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการหรือทหารหรือข้าราชการของกองทัพบก


วิสัยทัศน์

   กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลักของกองทัพบกมีความเป็นเลิศในการตรวจราชการและการสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับหน่วยทหารและกำลังพลของกองทัพบก โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา, หน่วยทหารและประชาชนพันธกิจ    

     ดำเนินการตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเร รวมทั้งพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงกฏระเบียบคำสั่งทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวนในหน้าที่นายทหารจเรให้มีความทันสมัยเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการสมัยใหม่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจราชการและการสืบสวนสอบสวนเกิดประสิทธิภาพเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงสุดแก่กองทัพบก และประเทศชาติเป็นส่วนรวมการจัดเตรียมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมจเรทหารบกให้มีความรู้ความสามารถต่องานในหน้าที่ และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการทุจริตในรูปแบบต่างๆดำเนินการตรวจราชการด้วยความมีประสิทธิภาพและปราศจาคอคติ รวมทั้งให้ความรู้แก่กำลังพลของหน่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนาจกำลังรบให้กับกองทัพบกดำเนินการสอบสวนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชาไดอย่างถูกต้องและทันเวลา

   
© ALLROUNDER