ประวัติกรมจเรทหารบก

กิจการจเรทหารบกเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง " จเรทัพบก " ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๒ ( พ.ศ.๒๔๔๖ ) และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงรับตำแหน่ง จเรทัพบก มีหน้าที่ตรวจราชการทหารทั่วไป และพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ ( พ.ศ. ๒๔๕๓ ) ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเรทัพบกพระองค์แรก และนับได้ว่าพระองค์ท่านเป็นต้นกำเนิดของกิจการจเร และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้ 
กรมจเรทหารบก ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๔ สมัย 
สมัยที่ ๑ สมัยบูรณาญาสิทธิราชย์ ( พ.ศ.๒๔๔๖ - ๒๔๕๗ )
สมัยที่ ๒ สมัยประชาธิปไตย ( พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๔ )
สมัยที่ ๓ สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๔ )
สมัยที่ ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ จนถึงปัจจุบัน 

สมัยที่ ๑ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ( พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๗๕ )

    เริ่มตั้งกรมจเรทัพบก ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๒ ( พ.ศ. ๒๔๔๖ ) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร  ทรงดำรงตำแหน่ง " จเรทัพบก " เป็นพระองค์แรก มีหน้าที่ตามคำสั่งกรมยุทธนาธิการ ที่ ๔๑/๑๓๘๐ ลง ๖ มกราคม ร.ศ.๑๒๒ ว่า " มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจแลแนะนำตักเตือนกรมแลกองทหารทั่วไปให้กระทำตามระบียบ ซึ่งกรมยุทธนาธิการได้ออกไว้ ทั้งดำริห์การแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทรงเห็นยังบกพร่องอยู่ ในกรม และกองทหารทั่วไป " โดยมีจเรทัพบกกับตำแหน่งผู้ช่วยจเรทัพบก ซึ่งนายพันเอกพระสิทธิ ราชศักดิ์ เป็นผู้ช่วยจเรทัพบก ใน พ.ศ.๒๔๔๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ร.ศ.๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑ )                                                                                   

ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ร.ศ.๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑ )   กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งจเรเหล่าต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก ๕ เหล่า ได้แก่ แผนกจเรทหารราบ แผนกจเรทหารม้า แผนกจเรทหารปืนใหญ่ แผนกจเรทหารช่าง และแผนกจเรพัสดุ มีหน้าที่ตรวจกิจการในเหล่าของตนโดยเฉพาะ ซึ่งกำหนดหน้าที่จเรแต่ละเหล่าต่างๆ รวมทั้งจเรทัพบก ต่างก็ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ และเรียกชื่อเป็นส่วนรวมว่า " จเรทัพบก " 

                                                 สมัยที่ ๒ สมัยประชาธิปไตย ( พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๔ )

กระทรวงกลาโหมได้เริ่มตั้งกรมจเรทหารบกขึ้นใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๔๗๖ และโอนกิจการจเรเหล่าต่างๆ มาเป็นหน่วยขึ้นในบังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก โดยแปรสภาพเป็นหน่วยใหม่ได้แก่ 
                กองบังคับการทหารราบ                เปลี่ยนเป็น                 แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก
                กองบังคับการทหารม้า                  เปลี่ยนเป็น                แผนกที่ ๒ กรมจเรทหารบก 
                กองบังคับการทหารปืนใหญ่          เปลี่ยนเป็น                 แผนกที่ ๓ กรมจเรทหารบก 
                กองบังคับการทหารช่าง                เปลี่ยนเป็น                 แผนกที่ ๔ กรมจเรทหารบก 
                กองบังคับการทหารสื่อสาร            เปลี่ยนเป็น                 แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก    
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๘ กระทรวงกลาโหมได้เพิ่มส่วนราชการให้กรมจเรทหารบกรับผิดชอบอีกหนึ่งแผนกคือ แผนกที่ ๖ มีหน้าที่เกี่ยวกับรถรบ และรถสายพาน รวมทั้งอำนวยการฝึกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารทั่วไปทั้งกองทัพบก และทำการฝึกอบรมเฉพาะนักเรียนที่รับสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารในกรุงเทพมหานครด้วย 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง " กรมยุวชนทหาร " ขึ้น ดังนั้นแผนกที่ ๖ กรมจเรทัพบกยุบเลิกไป และแปรสภาพเป็น กรมยุวชนทหารบก  
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ กระทรวงกลาโหมได้สั่งยกเลิกข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการจัดระเบียบ และการกำหนดหน้าที่กระทรวงกลาโหม โดยแผนกที่ ๑ - ๕ แปรสภาพเป็นหน่วยในบังคับบัญชาของกรมเสนาธิการทหารบก จึงทำให้กรมจเรทหารบกในสมัยที่ ๒ จึงต้องยุบเลิกไป 
                                                

                                                 สมัยที่ ๓ สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๔ )

หลังสงครามเอเซียบูรพาได้ยุติลงแล้ว กระทรวงกลาโหมได้รวบรวมอัตราเจ้าหน้าที่กองทัพบกขึ้นใหม่เรียกว่า ข้อบังคับทหารว่าด้วยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพบกปกติ ๘๙ และเรียกหน่วยย่อว่า " อัตรากองทัพบก ๘๙ " ซึ่งมีอัตรากรมจเรทหารบกรวมอยู่ด้วย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๙ 
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ยุติลงแล้ว กระทรวงกลาโหมได้ยุบโรงเรียนเทคนิคทหารบก ขณะนั้นกรมยุทธศึกษาซึ่งควบคุมการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนเทคนิคทหารบก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑  กรมจเรทหารบก ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม และอำนวยการทางวิทยาการของเหล่าต่างๆ จึงแปรสภาพเป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก


                                                  สมัยที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๔๙๕ - ปัจจุบัน )

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหมได้แบ่งหน้าที่ของกรมจเรทหารบก และกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยกำหนดให้กรมจเรทหารบกเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีจเรทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่สืบสวน และสอบสวนแล้วรายงานในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการประหยัดของหน่วยต่างๆ ทั่วทั้งกองทัพบก ทำการตรวจพิจารณาศึกษา และทำรายงานในเรื่องดังกล่าว ตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   
© ALLROUNDER