รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

 

วิชาการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท

๒ และ ๔ สายพลาธิการ

 

art

 

   บทที่ 1. การเตรียมการรับตรวจ

 

 

   


 

   บทที่ 2. การรับส่งหน้าที่

 

 

 


   

   บทที่ 3. การควบคุมทางบัญชี

 

 


 

   บทที่ 4. การเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์

 

 


 

   บทที่ 5. การเก็บรักษาและการแจกจ่าย

 

 


 

   บทที่ 6. การรักษาความปลอดภัย

 

 

 


 

   

   บทที่ 7. การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุง

 

 


 

   บทที่ 8. การจำหน่าย

 

 

 


 

   บทที่ 9. การตรวจและการรายงานสถานภาพ

 

 


 

 

   
© ALLROUNDER