Manual 1               Manual 2               Manual 3               Manual 4

 

การตรวจกิจการสายงานสัสดี

1. คำสั่ง ทบ. ที่ 77-2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทบ.  ลง 23 มี.ค.54

2. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.2553 ลง 3 พ.ย. 53

3. คำสั่ง ทบ. ที่ 29-2517 เรื่องการดำเนินการเรียกและตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ลง 24 ม.ค.17

4. คำสั่ง ทบ. ที่ 618-2549 เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทบ. ที่ 1173-2528 ลง 310 ต.ค.49

5. คำสั่ง ทบ. ที่ 1173-2528 เรื่องให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. 2529 ลง 25 ธ.ค. 28

6. พ.ร.บ. รับราชการทหาร 2497


 การตรวจกิจการเรือนจำทหาร

1. คำสั่ง ทบ. ที่ 1586/63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่อผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมไว้ที่กองรักษาการณ์หรือสถานที่กักขังของหน่วย

2. ข้อบังคัง กห. ว่าด้วยเรือนจำ  พ.ศ. 2545 ลง 28 พ.ย.45

3. คำสั่ง ทบ. ที่ 167-2548  เรื่องชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง 22 มี.ค.48

4. พ.ร.บ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479

5. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2503 ลง 1 ก.ค. 03

6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. 2540 ลง 18 ก.ย. 40

6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจำทหาร พ.ศ. 2551

การสืบสวนสอบสวน

 

1. การร้องทุกข์

2. การร้องเรียน

3. บัตรสนเท่ห์

4. ระเบียบปฏิบัติคำสั่งเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การร้องเรียน และบัตรสนเทห์

5. อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน

6. การสืบสวนสอบสวน

7. พยานหลักฐาน

8. หลักการดำเนินการซักถาม

9. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของ จบ

10. การเตรียมการก่อนการสืบสวน

11. การวางเเผนการสอบสวน

12. ตัวอย่างประกอบการสอน

13. คุณธรรมและจริยธรรม

14. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

15. ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างตรวจเงินแผ่นดิน

16. จริยธรรมของผู้ตรวจภายใน

17. มาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมของราชการ

18. จรรยาบรรณของข้าราชการทหาร

19. หลักธรรมาภิบาล

20. คุณธรรมของผู้ตรวจราชการ

21. แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจราชการ จบ.

22. ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจราชการของ จบ.

23. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

24. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

25. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

26. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรับสินของทางราชการฯ พ.ศ. ๒๕๔๒

27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

28. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗

1. บริการกำลังพล

 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับส่่งหน้าที่ฯ พ.ศ.๒๕๔๐๐
 2. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.2539
 3. รปจ.ทบ.ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544รปจ.ทบ.ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544รปจ.ทบ.ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ.2544
 4. ประกาศ กค.เจตนาบำเน็จตกทอด แบบ ๑
 5. หนังสือกระทรวงการคลัง-บำเหน็จตกทอด
 6. เงินช่วยพิเศษ
 7. ระเบียบกิจการออมทรัพย์ ปี 57ระเบียบกิจการออมทรัพย์ ปี 57
 8. ระเบียบอทบ.ใหม่๒๕๕๘(ฉบับ๒)
 9. ระเบียบทบ.จัดสวัสดิการ_2554
 10. ระเบียบ-ฌาปนกิจ2553
 11. ผบ.ทบ.สั่งการให้หน่วยบันทึกPDX
 12. ปลวก
 13. ระเบียบ ทบ.รายงานยอดกำลังพลประจำเดือน พ.ศ.2546
 14. ข้อบังคับ ทบ.๒-๑๓๕๗-๒๔๙๐ การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร
 15. คำสั่ง ทบ.๑๖๗-๒๕๔๘ การสุขาภิบาล
 16. คำสั่ง ทบ.๖๕-๒๕๔๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร

2. การรักษาความปลอดภัย

 1. ระเบียบการรักษาความลับฯ พ.ศ.2544
 2. การลง ทขล.๑,๒, ๓ ระเบียบ พ.ศ.๒๕๔๔
 3. ชี้แจง สั่งการ กาารักษาความลับ.
 4. แนวทางรปภ.สถานที่
 5. ระเบียบ-อัคคีภัย2503
 6. ระเบียบ-ทบ-ว่าด้วย-อัคคีฯ-2-ปี-38
 7. ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 2552
 8. ระเบียบ รปภ.แก้ไขปี2554
 9. แบบฟอร์ม รปภ. 1-7 รปภ.ปี 52
 10. ประกาศ สนร.หลักวิธีเขียน รปภ.1-รปภ.2552
 11. ประกาศ กรช.หน้าที่ จนท.รปภ

3. การเลี้ยงดูทหาร

 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.2549
 2. คำสั่ง ทบ.๑๖๗-๒๕๔๘ การสุขาภิบาล
 3. คำสั่ง ทบ.๖๕-๒๕๔๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
 4. คำสั่ง ทบ.240-2551 หักค่าประกอบเลี้ยง
 5. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยง พศ.2504และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

   
© ALLROUNDER