คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่นฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่น หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓