Click สัปดาห์ที่ ๒.pdf link to view the file.

ตารางสอนหลักสูตรนายทหารจเร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๒